vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Ke hoach DGKQRL hoc ky 1 nam hoc 2023-2024

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện (KQRL) đối với sinh viên chính quy học kỳ 1 (2023 - 2024) như sau:

Chi tiết TẠI ĐÂY

Biểu mẫu TẠI ĐÂY
Cụ thể: 

- Sinh viên từ  khóa 60 trở về trước: đánh giá Kết quả rèn luyện theo đường link thời gian Từ ngày 01/03/2024 đến trước ngày 10/03/2024: https://forms.gle/sQWXzFsvioWvjgXh9

- Sinh viên K61, K62, K63, K64 và K65: đánh giá Kết quả rèn luyện theo đường link: sinhvien.tlu.edu.vn:
+ Cá nhân từng sinh viên khóa 61 (Đối với sinh viên chưa thực hiện học phần tốt nghiệp) tự đánh giá: Từ ngày 01/03/2024 đến hết ngày 02/03/2024

+ Cá nhân từng sinh viên khóa 62 tự đánh giá: Từ ngày 03/03/2024 đến hết ngày 04/03/2024
+ Cá nhân từng sinh viên khóa 63 tự đánh giá: Từ ngày 05/03/2024 đến hết ngày 06/03/2024
+ Cá nhân từng sinh viên khóa 64 tự đánh giá: Từ ngày 07/03/2024 đến hết ngày 08/03/2024
+ Cá nhân từng sinh viên khóa 65 tự đánh giá: Từ ngày 09/03/2024 đến hết ngày 10/03/2024