Seminar- Một số vấn đề mô phỏng cho hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải

Tiêu đề: Một số vấn đề mô phỏng cho hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải 

Người trình bày: TS. Nguyễn Ngọc Doanh, ĐH Thuỷ Lợi

Thời gian: 14h00-16h30, thứ 5 ngày 22 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Phòng 1, Khu hội thảo quốc tế K1, ĐH Thuỷ Lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 

Tóm tắt: Trong bài trình bày này, chúng tôi giới thiệu một số bài toán mô phỏng nảy sinh trong quản lý, điều hành hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải. 

Chúng tôi trình bày một số mô phỏng bước đầu và thảo luận các hướng nghiên cứu tiếp theo.