Kế hoạch tổ chức hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên khoa CNTT năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số 117/CNTT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tổ chức hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên khoa CNTT năm học 2017-2018

 
   

Căn cứ Kế hoạch Hội nghị khoa học sinh viên Trường Đại học Thủy lợi lần thứ 31 năm học 2017-2018.

Căn cứ Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi được ban hành theo Quyết định số 3000/QĐ-ĐHTL, ngày 08 tháng 12 năm 2016. Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa như sau:

I) Kế hoạch tổ chức

- Từ 20/11/2017-04/12/2017: sinh viên đăng ký đề tài NCKH với giáo viên hướng dẫn hoặc trực tiếp email đến Văn phòng Khoa CNTT nếu chưa tìm được giáo viên hướng dẫn, gồm các thông tin (Họ tên sinh viên, lớp, tên đề tài).

- Từ 04/12/2017-11/12/2017: Giáo viên hướng dẫn gửi DS đề tài NCKH về Khoa tập hợp (theo mẫu 1a trong QĐ số 3000/QĐ-ĐHTL) có xác nhận của Bộ môn chuyên môn.

- Từ 1/3/2018- 10/3/2018: sinh viên nộp Báo cáo toàn văn và Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu về Văn phòng Khoa CNTT.

- Hội nghị cấp khoa diễn ra từ 10/3/2018-20/3/2018, cụ thể sẽ thông báo sau.

II) Yêu cầu báo cáo

Sinh viên viết Báo cáo toàn văn; Báo cáo tóm tắt theo các mẫu  quy định của Phòng Khoa học và công nghệ (Theo Quyết định số 3000/QĐ-ĐHTL ngày 08 tháng 12 năm 2016 (gửi kèm theo Thông báo này).

III) Đánh giá kết quả báo cáo

Sinh viên chuẩn bị báo cáo bằng powerpoint.

Thời gian trình bày báo cáo NCKH cấp Khoa: tối đa 15 phút

Thời gian trả lời câu hỏi: 10 phút

Đề nghị các sinh viên đã đăng ký thực hiện Đề tài NCKH và các thầy cô hướng dẫn nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch trên.

Nơi nhận:

  • SV khoa CNTT;
  • GV trong khoa;
  • Lưu: VP khoa CNTT;

 

P.Trưởng khoa

 

 

TS. Đặng Thị Thu Hiền