Tổ chức gặp mặt và đối thoại với sinh viên năm học 2015 – 2016

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

Số: 186/KH-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức gặp mặt và đối thoại với sinh viên năm học 2015 – 2016

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt và đối thoại với sinh viên trong năm học 2015 – 2016 như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH 1: ĐỐI THOẠI THƯỜNG NIÊN

            1. Thời gian: 1 buổi sáng, từ 8h00 Thứ Bảy, ngày 23/4/2016

2. Địa điểm:  Hội trường T45

            3. Thành phần tham dự:

            * Về phía Nhà trường:

-  Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV;

-  Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P1, P5, các Khoa, TTQLNT, Thư viện, Bộ môn;

- Trợ lý các Khoa, Giáo viên chủ nhiệm (Cố vấn học tập) các lớp K54 ÷ K57;

- Toàn thể cán bộ các đơn vị: P3, P4, P7, P.Thanh tra;

* Về phía sinh viên:

            - BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội SV, BCH Liên chi, Chi ủy viên là sinh viên

            - Lớp trưởng các lớp, Bí thư các Chi đoàn và mỗi lớp cử thêm 5 sinh viên (các khóa K54 ÷ K57)

4. Phân công nhiệm vụ:

- Phòng CTCT và Quản lý sinh viên: Chuẩn bị Hội trường, ổn định tổ chức, lên chương trình chi tiết.

- Các đơn vị trong trường: chuẩn bị các ý kiến phát biểu và trả lời các câu hỏi của sinh viên.

- Phòng Quản trị: Vệ sinh Hội trường T45, cử cán bộ trực điện; Chỉ đạo cty AZ đảm bảo an ninh trật tự.

- Phòng Hành chính Tổng hợp: Chuẩn bị nước uống.

- Trợ lý các Khoa cùng GVCN (CVHT) các lớp nhắc nhở, kiểm tra và báo cáo Nhà trường (qua phòng CTCT & Quản lý sinh viên) tình hình tham dự họp của sinh viên.

II. CHƯƠNG TRÌNH 2: GẶP MẶT SINH VIÊN CÓ HỌC LỰC YẾU

            1. Thời gian: 1 buổi, từ 21/3/2016 đến 10/4/2016 (thời gian cụ thể,Khoa tự bố trí)

2. Thành phần tham dự:

            * Về phía Khoa:

-  Đại diện Ban chủ nhiệm khoa;

- Trợ lý các Khoa, Giáo viên chủ nhiệm (Cố vấn học tập) các lớp K54 ÷ K57.

* Về phía sinh viên:

- Toàn thể sinh viên bị cảnh báo học tập học kỳ 1 (2015 – 2016);

- Ban cán sự các lớp, Ban chấp hành các chi đoàn.

3. Phân công nhiệm vụ:

- Các khoa, trung tâm Địa tin học, trung tâm Đào tạo quốc tế: Chuẩn bị nội dung, thông báo sinh viên và tổ chức gặp mặt sinh viên bị cảnh báo học tập (riêng sinh viên bị cảnh báo học tập mức 3 lần 1: mời thêm phụ huynh sinh viên); Báo cáo tình hình sinh viên tham dự cho Ban Giám hiệu (qua P7) sau buổi gặp mặt.

- Phòng CTCT & Quản lý sinh viên: Tổng hợp tình hình gặp mặt sinh viên có học lực yếu của các khoa và báo cáo Ban Giám hiệu trước ngày 15/4/2016.

Đề nghị các đơn vị lên kế hoạch thực hiện cụ thể đảm bảo các chương trình theo nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGH,HĐT (để b/c;)

- CĐ, ĐTN, HSV,các P, K, TT, GVCN (CVHT);

- Các lớpK54 ÷ K57;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ