BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI


Số:843 /KH-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

V/v: Xét chọn sinh viên nhận Học bổng “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2015

 

 

 


Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng khuyến học “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2015 như sau:


I. MỨC HỌC BỔNG: 15.000.000 đồng/sinh viên


II. CÁC LOẠI HỌC BỔNG:


1. Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó.

1.1. Đối tượng: Sinh viên nghèo vượt khó đang học hệ chính quy thuộc một trong các đối tượng sau:

+ Là con của liệt sỹ, con của thương bệnh binh, con của Anh hùng lao động trong kháng chiến… thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi trong học tập.

+ Là con mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

+ Là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở khu vực 1 vùng cao.

+ Là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

1.2. Tiêu chuẩn: Sinh viên có tư cách đạo đức tốt, có nghị lực vươn lên, có kết quả học tập và rèn luyện đạt yêu cầu trong năm học 2014 – 2015.

1.3. Nguyên tắc xét chọn: Nhà trường căn cứ vào điểm trung bình chung mở rộng (ĐTBCMR = ĐTBHT + ĐRLqđ) của năm học để xem xét xếp hạng thứ tự. Trong trường hợp số sinh viên đủ điều kiện chọn bằng điểm nhau thì ưu tiên những sinh viên hoàn cảnh khó khăn hơn.

1.4. Số lượng: 23 suất


2. Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc.

2.1. Đối tượng: Sinh viên đang học hệ chính quy tại Trường có thành tích xuất sắc trong học tập, đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic cấp quốc gia hoặc Nghiên cứu khoa học cấp quốc gia.

2.2. Tiêu chuẩn: Sinh viên có tư cách đạo đức tốt, có thành tích học tập đạt từ Giỏi và rèn luyện đạt từ Tốt trở lên đồng thời đạt từ Giải Ba trong các kỳ thi Olympic cấp Toàn quốc hoặc Nghiên cứu khoa học cấp quốc gia trở lên trong năm học 2014 – 2015 .

2.3. Nguyên tắc xét chọn: Nhà trường căn cứ vào điểm trung bình chung mở rộng (ĐTBCMR = ĐTBHT + ĐRLqđ) của năm học để xem xét xếp hạng thứ tự. Trong trường hợp số sinh viên đủ điều kiện tuyển chọn bằng điểm nhau thì ưu tiên những sinh viên đã tham gia các kỳ thi Olympic hoặc NCKH cấp quốc gia trở lên (lấy từ cấp cao trở xuống và theo thứ tự giải đạt được), tiếp đó là những sinh viên đăng ký số tín chỉ nhiều hơn.

2.4. Số lượng: 03 suất


II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

* Trước ngày 28/9/2015: Sinh viên thuộc đối tượng và đủ tiêu chuẩn đăng ký xét học bổng ‘Lê Văn Kiểm & Gia đình’ năm 2015 nộp về Khoa chủ quản, Cơ sở 2:

- Đối với sinh viên xin cấp Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó:

+ Đơn xin xét cấp học bổng khuyến học (mẫu 1)

+ Bản kê khai hoàn cảnh gia đình (mẫu 2)

+ Bản photo công chứng giấy tờ ưu tiên (nếu có), như: Thẻ thương bệnh binh của bố/mẹ hoặc Giấy chứng nhận con Liệt sỹ hoặc Giấy chứng tử của cả bố và mẹ hoặc Giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2015…

- Đối với sinh viên xin cấp Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc: Đơn xin xét cấp học bổng khuyến học (mẫu 1)

- Trước ngày 10/10/2015: Các Khoa, Cơ sở 2 xét chọn đề cử những sinh viên đủ tiêu chuẩn đồng thời gửi danh sách và hồ sơ sinh viên nhận học bổng khuyến học của trường về phòng CTCT & Quản lý sinh viên (theo mẫu).

- Trước ngày 30/10/2015: Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng ‘Lê Văn Kiểm & Gia đình’ năm học 2015.

 

(Mẫu)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ CỬ NHẬN HỌC BỔNG ‘LÊ VĂN KIỂM & GIA ĐÌNH’ NĂM 2015

KHOA ..........................................................

TT

Họ tên SV

Lớp

Điểm năm học 2014 – 2015

Số tín chỉ môn học lần đầu đăng ký trong

Đối tượng (ghi theo mục 1.1 hoặc 2.1)

Đề cử nhận loại học bổng

năm học 2014 – 2015

ĐTBCMR

ĐTBHT

ĐRLqđ

Kỳ 1

Kỳ 2

(thang điểm 4)


Ghi chú:

- Điểm trung bình học tập của sinh viên tính theo điểm các môn học lần đầu trong kỳ chính & kỳ song song, điểm tổng kết học phần các môn học không có điểm dưới trung bình và đăng ký học từ 15 tín chỉ trở lên trong mỗi học kỳ (kỳ chính & kỳ song song)

- Những sinh viên đăng ký xét cấp học bổng ‘Lê Văn Kiểm & Gia đình’ năm 2015, đơn nộp không đúng, không đầy đủ hoặc muộn hơn theo quy định; Nhà trường sẽ không xét.

 

Nơi nhận :

- BGH (để b/c);

- Các Khoa, CS2;

- Các lớp K53 ÷ K56;

- Ô. Lê Văn Kiểm & Gia đình;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)GS.TS Trịnh Minh Thụ