Nguyễn Quỳnh Diệp (TS.)
Trưởng bộ môn
Bộ môn Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Đại học Thủy Lợi

diepnq@tlu.edu.vn

- Tin đại cương

- Tin học văn phòng

- Toán Rời rạc

- Xử lý ảnh

 

- Khai phá dữ liệu.

- Tin sinh học.

Chi tiết...

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các sách đã xuất bản

STT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

Hướng dẫn dạy Tin học lớp 12

NXB Giáo dục VN

2009

 

 

2.      Các Giáo trình điện tử

STT

Tên giáo trình

Tác giả

Năm nghiệm thu

1

Phần mềm: Hướng dẫn tự học Visual FoxPro

Nguyễn Quỳnh Diệp

 

2003

2

Giáo trình điện tử “Hướng dẫn học Học phần Hệ quản trị CSDL”

Nguyễn Quỳnh Diệp, Lê Thị Tú Kiên, Nguyễn Thị Kim Ngân

 

2004

3

Giáo trình điện tử “Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu dành cho giảng viên ĐHSP

Nguyễn Quỳnh Diệp

 

2010

 

3.      Các bài báo khoa học đã công bố

[1].           Nguyễn Quỳnh Diệp, Nguyễn Cát Hồ. Đại số gia tử tuyến tính và ứng dụng vào lập luận xấp xỉ trong mô hình mờ nhiều biến. Kỷ yếu hội nghị Khoa học CNTT-ĐHSP HN, p 127-134, 2002.

[2].           Bộ môn Hệ thống thông tin và tri thức. Ứng dụng công nghệ kho dữ liệu trong quản lý đào tạo và hỗ trợ ra quyết định. Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng CNTT trong đào tạo đại học ở các trường ĐHSP”, 2007.

[3].           Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Trần Đăng Hưng. Tái tạo mạng các chất chuyển hóa từ dữ liệu metabolome. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Khoa CNTT-ĐHSP HN, p 44-50, 2010.

[4].           Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Hồ Tú Bảo. Mở rộng và biểu diễn trực quan Mutual Information cho nhiều biến. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Khoa CNTT, p 85-92, 2011.

[5].           Nguyen Quynh Diep, Pham Tho Hoan, Ho Tu Bao, Tran Dang Hung, Pham Quyet Thang. Computational Reconstruction of Metabolic Networks from High-throughput profiling data. Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol 27, No.1, p 23-35, 2011, DOI:10.15625/1813-9663/27/1/460.

[6].           Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Hồ Tú Bảo, Nguyễn Tô Sơn, Trần Đăng Hưng. Mở rộng và biểu diễn trực quan độ đo thông tin tương hỗ cho nhiều biến. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ 5 (FAIR), 11-12/8/2011, Biên Hòa, Đồng Nai, p 85-100, 2011.

[7].           Tho Hoan Pham, Tu Bao Ho, Quynh Diep Nguyen, Dang Hung Tran, Van Hoang Nguyen. Multivariate Mutual Information Measures for Discovering Biological Networks. IEEE - RIVF International Conference on Computing and Comunication Technologies Research, Innovation and Vision for the Future, Feb.27-Mar.01, 2012, Ho Chi Minh city, Vietnam, p 103-108, 2012, DOI:10.1109/rivf.2012.6169834.

[8].           Đỗ Văn Dư, Trần Đăng Hưng, Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn. Phân tích dữ liệu biểu hiện gien bằng các thuật toán Biclustering. Tạp chí Khoa học ĐHSP HN, Vol 57, No.3, p 3-16, 2012.

[9].           Nguyễn Quỳnh Diệp, Trần Đăng Hưng, Trần Thị Thu Bình, Phạm Thọ Hoàn. Dự đoán chức năng Protein bằng phương pháp phân cụm dữ liệu. Đặc san CNTT-Tạp chí khoa học ĐHSP HN, Vol 56, p 3-16, 2012.

[10].       Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Nguyễn Tô Sơn, Trần Đăng Hưng. Một đề xuất mở rộng Mutual Information cho trường hợp 3 biến. Đặc san CNTT-Tạp chí khoa học ĐHSP HN, Vol 56, p 17-28, 2012.

[11].       Nguyễn Quỳnh Diệp, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thọ Hoàn, Trần Đăng Hưng. Mở rộng độ đo thông tin tương hỗ có điều kiện cho trường hợp nhiều biến. Tạp chí khoa học ĐHSP HN, Vol 58, p 3-12, 2013.

[12].       Quynh Diep Nguyen, Tho Hoan Pham, Tu Bao Ho, Van Hoang Nguyen, Dang Hung Tran. Reconstruction of Triple-wise Relationships in Biological Networks from Profiling Data. The 9th International Conference on Computing and Information Technology-IC2IT, May 9-10, 2013, Bangkok, Thailand,  Vol 209, p 205-215, DOI: 10.1007/978-3-642-37371-8_24.

[13].       Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Hồ Tú Bảo. Các độ đo thông tin tương hỗ đa biến có điều kiện. Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol 30, No.2, pp. 117-126, DOI:10.15625/jcc.v30i2.3350, 2014.

4. Danh sách đề tài nghiên cứu tham gia thực hiện trong 10 năm gần nhất:

STT

Tên đề tài

Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò tham gia

1

Nghiên cứu kỹ thuật Khai mỏ dữ liệu để xây dựng kho dữ liệu phục vụ công tác đào tạo ở Trường ĐH Sư phạm

Trường ĐHSP Hà nội

MS: SP-05-71

2005-2006

Thành viên

2

Thiết kế kho dữ liệu (Data Warehouse) phục vụ công tác đào tạo ở trường ĐHSP

Bộ GD& ĐT

MS: B2006-17-42

2006-2007

Thành viên

3

Nhận dạng các phần tử điều khiển quá trình phiên mã gen bằng các phương pháp học máy

Bộ Khoa học và công nghệ

MS: 2002.06

2006-2007

Thành viên

4

Phát triển các phương pháp tính toán để phát hiện tri thức từ dữ liệu gen

Bộ GD&ĐT

MS: B2008-17-128

2008-2009

Thành viên

5

Khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức từ dữ liệu sinh học phân tử

Trường ĐHSP Hà nội

MS: SPHN-08-251TRIG

2008-2011

Thành viên

6

Các phương pháp dựa trên máy tính để tìm kiếm tri thức tiềm ẩn trong dữ liệu sinh học hệ thống

NAFOSTED-Bộ KHCN

MS: 102.03.21.09

2009-2012

Thành viên

7

Thiết kế “Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu dành cho giảng viên ĐHSP HN”

Trường ĐHSP HN

2010

Chủ nhiệm

8

Nâng cao chất lượng giờ dạy thực hành các môn lập trình cho ngành CNTT

Trường ĐHSP HN

2012-2013

Thành viên

9

Khai phá tri thức từ các mạng dữ liệu sinh học sử dụng các phương pháp học máy

Bộ GD&ĐT

MS:102.01-2011.05

 

2011-2013

Thành viên

10

Phát hiện các quan hệ gián tiếp từ dữ liệu sinh học để tái tạo mạng sinh học

Cấp trường

2016-2017

Chủ nhiệm