Bùi Thu Cúc

BM Tin học và Kỹ thuật tính toán, C1, ĐH Thủy lợi, Hà nội


cucbt@tlu.edu.vn

- Tin học đại cương

- Thống kê ứng dụng

- Hệ quản trị CSDL

- Khai phá dữ liệu

Chi tiết...

Họ và tên

Bùi Thị Thu Cúc

Địa chỉ nơi làm việc

Bộ môn Hệ thống thông tin, tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy

- Tin học đại cương

- Thống kê ứng dụng

- Hệ quản trị CSDL

- Khai phá dữ liệu

Hướng nghiên cứu

- Tính toán khoa học

- Mô hình hoá và mô phỏng

Các bài báo

- C. Bui, Ch. Dapogny and P. Frey, An accurate anisotropic adaptation method for solving the level set advection equation, Int. J. Numer. Methods in Fluids, 70(7), 899-922, 2012.

- C. Bui, P. Frey and B. Maury, A coupling strategy based on anisotropic mesh adaptation for solving two-fluid flows, Int. J. Numer. Methods in Fluids, 66(10), 1226-1247, 2011.

- Cuc Bui, Vanessa Lleras and Olivier Pantz, Dynamics of red blood cells in 2D, ESAIM Proceedings, Vol. 28 (2009), p.182-194.

- Cuc Bui, Pascal Frey et Bertrand Maury, Méthode du second membre modifié pour la gestion de rapports de viscosité importants dans le problème de Stokes bifluide, Comptes Rendus Mecanique, Acad. Sci. Paris, Vol. 336, Issue 6 (2008), pp. 524-529.

- Cuc Bui, Nikos Leterrier, Some numerical methods for the simulation of polymer aging, DEN/DANS/DM2S/SFME/LSET/RT/11-006/A, 2011.

Đề tài nghiên cứu

 

Số học viên cao học hướng dẫn