Nguyễn Hoàng Long (ThS)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin- P202- C1- ĐH Thủy lợi
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội

longnh@tlu.edu.vn

- Tin đại cương,
- Lập trình web, 
- Lập trình di động, 
- Quản lý dự án CNTT

- Phụ trách Lab môn Học máy (Lớp CSE445Fall2016)

- Phụ trách Lab môn CIVE3045 chương trình tiên tiến (CIVE3045Fall2016)

 

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Nguyễn Hoàng Long (CV)

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 202- Tầng 2 nhà C1.

Các môn giảng dạy:

- Tin đại cương,

- Lập trình web, 

- Lập trình di động, 

- Quản lý dự án CNTT

- Phụ trách Lab môn Học máy (Lớp CSE445Fall2016)

- Phụ trách Lab môn CIVE3045 chương trình tiên tiến (CIVE3045Fall2016)

Hướng nghiên cứu:

Information retrieval, data acquisition, data cleansing, data mining
Complex event processing
Knowledge modeling and discovery
Artificial intelligence methods and machine learning
Trust computing
Data visualization, extraction and exploration
Prediction and recommendation

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 

- Hệ thống hỗ trợ phân tích và xử lý dữ liệu

- Hệ thống quản trị cho số người dùng lớn

- Hệ thống tổng hợp thông tin đa nguồn.

 

 

 

Các bài báo

 

Học viên cao học và NCS