Nguyễn Văn Đồng
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

nvdong@tlu.edu.vn

- Tin đại cương

- Thương mại điện tử và ứng dụng

- Công nghệ Mobile và xây dựng ứng dụng – Game mobile. 

Chi tiết...

Họ và tên

KS NguyễnVăn Đồng

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Công nghệ phần mềm- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Tin đại cương

Hướng nghiên cứu:

- Thương mại điện tử và ứng dụng

-Công nghệ Mobile và xây dựng ứng dụng – Game mobile.

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

Các bài báo

Đề tài nghiên cứu

Số Học viên cao học hướng dẫn