Đinh Phú Hùng (ThS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính- P202- C1
BM Công Khoa học máy tính

hungdp@tlu.edu.vn

- Tin đại cương

- Xử lý ảnh số 

- Lý thuyết tính toán

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Đinh Phú Hùng

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Kỹ Thuật Máy Tính & Mạng - Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

Tin Đại Cương

- Xử Lý Ảnh Số

- Lý thuyết tính toán

Hướng nghiên cứu:

- Bài toán khử nhập nhằng nghĩa của từ

- Bài toán giấu tin trong ảnh

- Bài toán dự đoán mua hàng khi người dùng click vào sản phẩm

Các bài báo

[2012]

1. Phu-Hung Dinh., Ngoc-Khuong Nguyen., Anh-Cuong Le., "Combining statistical machine learning with transformation rule learning for vietnamese word sense disambiguation," in IEEE - RIVF, Ho Chi Minh, Vietnam, 2012.

[2014] 1. Đinh Phú Hùng, “Ứng dụng luật kết hợp để giải quyết bài toán khử nhập nhằng nghĩa từ tiếng Việt”, Hội nghị khoa học thường niên ĐHTL, 2014.

[2015] 1. Đinh Phú Hùng, “Cải thiện hiệu quả của mô hình học máy thống kê bởi luật kết hợp và ứng dụng trong bài toán khử nhập nhằng nghĩa từ tiếng Việt”, Hội nghị khoa học thường niên ĐHTL, 2015.

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn