Vũ Thương Huyền (ThS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

huyenvt@tlu.edu.vn

 

- Tin đại cương, Tin học văn phòng

- Toán rời rạc

 

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Vũ Thương Huyền

Địa chỉ nơi làm việc:

Bộ môn Khoa học máy tính- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Tin đại cương, Tin học văn phòng

- Toán rời rạc

Hướng nghiên cứu:

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Dịch máy thống kê

Các bài báo

Đề tài nghiên cứu

Số Học viên cao học hướng dẫn