Nguyễn Hữu Thọ (TS.)
Trưởng bộ môn
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

nhtho@tlu.edu.vn

- Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 4C, Toán 5 cho sinh viên chính quy và VLVH

- Calculus 1, Calculus 2, Calculus 3, Introduction to Differential Equations cho Chương trình tiên tiến

- Phân tích và tối ưu hóa hệ thống cho Chương trình Cao học

Chi tiết...

Họ và tên

TS. Nguyễn Hữu Thọ

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 4C, Toán 5 cho sinh viên chính quy và VLVH

- Calculus 1, Calculus 2, Calculus 3, Introduction to Differential Equations cho Chương trình tiên tiến

- Phân tích và tối ưu hóa hệ thống cho Chương trình Cao học

Hướng nghiên cứu:

- Công thức dạng Hopf – Lax cho nghiệm toàn cục của bài toán Cauchy đối với phương trình Hamilton – Jacobi.

- Nghiệm suy rộng của hệ các luật bảo toàn

- Phương pháp Front Tracking

- Một số vấn đề ứng dụng trong bài toán truyền tải khuếch tán

Các bài báo

[1999]
1. Tran Duc Van, Mai Duc Thanh and Nguyen Huu Tho, Explicit weak solutions to scalar conservation laws, Proceeding of the International Conf. On PDEs and their Appls, 1999.

[2002]

1. Tran Duc Van, Mai Duc Thanh and Nguyen Huu Tho, On Lax-Oleinik type formulas for weak solutions to scalar conservation laws, Vietnam. J. Math.

[2003]

1. Nguyen Huu Tho, Hopf-type estimates for solutions to Hamilton-Jacobi equations with convex-concave initial data, Electronic Journal of Differential Equations
[2004]

1.Nguyen Huu Tho, On Hopf-Lax type formulas to Hamilton-Jacobi equations, Tạp chí KHKT Thủy Lợi & Môi trường

[2005]

1. Nguyen Huu Tho, Hopf-Lax-Oleinik type formula for multi-time Hamilton-Jacobi equations, Acta Mathematica Vietnamica.

[2006]

1. Nguyen Huu Tho, Hopf-Lax type formulas for Hamilton-Jacobi equations with semicontinuous initial datas, Proceeding of the 6th International Conference on the relationship between Mathematics and Environment.

[2009]

1.Nguyen Huu Tho, Existence and uniqueness of viscosity solutions of stationary Hamilton-Jacobi equations, Proceeding of the conference on 50th aniversary of Hanoi Water Resources University.
[2010]

1. Nguyen Huu Tho, Explicit solutions for Multi-time Hamilton-Jacobi equations, Proceeding of the International Workshop On Methods of Modern Mathematical Analysis and Applications.

[2011]

1. Nguyen Huu Tho, Explicit solution for conservation laws, Tuyển tập báo cáo khoa học: Hội nghị Khoa học kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Công nghệ Thông tin, 11/2011.

[2014]

1. Nguyen Huu Tho, Phương pháp phân tích trực giao cho phương trình truyền tải khuếch tán, Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2014.

2. Nguyen Huu Tho, Hopf- Lax-Ttype formulas for multi-time Hamilton-Jacobi Equations, Vietnam Journal of Mathematical Application, Vol. 12, No.2, 2014.

[2015]

1. Nguyen Huu Tho, Sự ổn định của sơ đồ sai phân theo phương pháp đặc trưng đối với dòng chảy một chiều, đã được nhận đăng trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2015.

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn

- Số học viên đã bảo vệ: 8

- Số học viên đang hướng dẫn : 4