Chuẩn đầu ra - Chương trình thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin

Yêu cầu về kiến thức:

- Có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin

- Có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo

- Làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật

- Phát triển các nguyên lý, học thuyết của chuyên ngành nghiên cứu

- Có kiến thức tổng hợp về Công nghệ thông tin

- Có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh

- Có kiến thức cơ bản về các ngành liên quan với nhóm ngành Công nghệ thông tin.

Yêu cầu về kỹ năng:

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học;

- Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác.

- Kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến.

- Kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp.

- Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề

- Rút ra những nguyên tắc, quy luật trong quá trình giải quyết công việc

- Đưa ra được những sáng kiến có giá trị và có khả năng đánh giá giá trị của các sáng kiến

- Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc hội nhập quốc tế

- Có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh hưởng tói định hướng phát triển chiến lực của tập thể

- Có năng lực đưa ra được những đề xuất của chuyên gia hàng đầu với luận cứ chắn chắn về khoa học và thực tiễn

- Có khả năng quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới.

Chuẩn về phẩm chất đạo đức:

 – Nắm vững và thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước;

– Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ và lối sống lành mạnh;

– Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần làm việc tập thể;

– Thực hiện nghiêm túc luật bản quyền và sở hữu trí tuệ;

– Có ý thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý và nghiệp vụ. Luôn tìm tòi sáng tạo trong chuyên môn.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

-  Có khả năng đảm trách tốt nhiệm vụ của một chuyên gia ngành Công nghệ thông tin

- Có khả năng làm tư vấn trong các công ty sản xuất và gia công phần mềm

- Có khả năng nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu và phát triển, vị trí giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học.

-  Có khả năng phát triển nghiên cứu sâu ở bậc Tiến sĩ.

Quan hệ giữa mô-đun kiến thức/kỹ năng và chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin xem tại đây: /Portals/0/QH_Mo_dun_kien_thuc_va_chuan_dau_ra_Thac_si_CNTT.pdf