Danh sách các phòng thí nghiệm của khoa

- Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu: TS. Đặng Thị Thu Hiền - Trưởng Lab

- Phòng thí nghiệm Mô hình hóa và mô phỏng: TS. Nguyễn Ngọc Doanh - Trưởng Lab

- Phòng thí nghiệm Hệ thống mạng: TS. Phạm Tuấn Minh - Trưởng Lab