Workshop:Toward national and international collaborations on informatics training and research on water resources

Workshop

Toward national and international collaborations on informatics training and research on water resources

 Tentative Program

 Place: Meeting room, Hoa Binh building, ThuyLoi University (TLU), Pho Hien campus, Hung Yen.

Date: February 16, 2017

===================================================

07h30: shuttle buses depart at the main gate of ThuyLoi University (TLU), 175 Tay Son, Dong Da, Hanoi.

===================================================

Morning Session

Room: Meeting Room, Hoa Binh building

09h15-09h30: Reception coffee

09h30-09h45: Opening ceremony (Speaker: Presidents of TLU, Dr. NGUYEN Thanh Tung, Dr. NGUYEN Ngoc Doanh, TLU)

09h45-10h00: Introduction of partners (institutions in TLU and other universities)

10h00-10h10: Speeches from French side (Speaker: Jean-Pascal TORRETON, IRD)

10h10-11h20: Introduction of WARM project and the members

-       10h10-10h20: General introduction of the project (Speaker: NGUYEN Ngoc Doanh, TLU).

-       10h20-10h35: Introduction of UMISSCO (Speaker: Prof. Alexis DROGOUL, UMISSCO/IRD).

-       10h35-10h50: Flooding forecasting and Coping with flooding along rivers (Speaker: Prof. NGO Le An, TLU)

-       10h50-11h05: Warning system and Rescue preparation plan for Reservoir induced seismicity (Speaker: Prof. NGUYEN Hong Phuong, VAST)

-       11h05-11h20: Operation optimization of Irrigation systems (Speaker: Mr. DANG Duy Hien, MARD)

===================================================

11h20-11h30:  Photos & Coffee Break

===================================================

11h30-11h45: GAMA – Agent based modelling and simulation platform: a new efficient tool for Water resources management (Speaker: Dr. NGUYEN Trong Khanh, PTIT).

11h45-12h00: Mathematical modeling in water resources management (Speaker: Dr. LE Bao Trung, TLU).

12h00-12h15: Machine learning in Decision support system for flood forecasting (Speaker: Dr. NGUYEN Thanh Tung, TLU).

12h15-12h30: Design and Capacity Development for the Operation of the Real-Time Flood Early Warning System in the Dong Nai – Sai Gon River’s Lower Basin (Speaker: Prof. PHAM Van Song, TLU)

===================================================

12h30-14h00: Lunch + coffee

14h00: the first shuttle bus departs at the main gate of TLU Pho Hien to go to TLU Hanoi.

===================================================

 Afternoon Session

Parallel sessions:

Time: 14h00-15h00

Room 204, Yaly building: Collaboration (Team 1)

Leaders: Dr. NGUYEN Thanh Tung (TLU), Dr. DANG Thi Thu Hien (TLU), Dr. NGUYEN Ngoc Doanh (TLU)

Members: TLU and Partners

Tasks:

        - Discussion about exchange students (Masters and PhDs) opportunities with partners.

        - Discussion about joint researches opportunities with partners.

===================================================

Room 202, Yaly building: Flooding forecasting and Coping with flooding along rivers (Team 2)

Leaders: Prof. NGO Le An (TLU) & Dr. LAI Hien Phuong (TLU)

Members: WARM members and invited researchers

Tasks:

- Early warning

- Positive responding to flooding 

===================================================

Room 201, Yaly building: Operation optimization of Irrigation system (Team 3)

Leader: Mr. DANG Duy Hien (MARD) & Dr. NGUYEN Trong Khanh (PTIT)

Members: WARM members and invited researchers

Tasks:

- Optimize Operation of Irrigation systems

- Use of water resources 

===================================================

Room 212, Yaly building: Warning system and Rescue preparation plan for Reservoir induced seismicity (Team 4)

Leader: Prof. NGUYEN Hong Phuong (VAST) & Dr. NGUYEN Thi Ngoc Anh (HUST)

Tasks:

- Early warning

- Rescue preparation plan 

===================================================

Room 302, Yaly building: Smart agriculture (Team 5)

Leader: Dr. DOAN Thu Thuy (SFRI), Dr. NGUYEN Thi Thuy (VNUA) & Dr. DINH Thi Hai Van (VNUA)

Tasks:

- Rehabitilation in ecosystems

- Computer vision in agriculture

- Environment & Agriculture

 

Room: Meeting room, Hoa Binh building

15h00-15h15: Coffee Break

15h15-15h40:  Presentation of team 1

15h40-16h05:  Presentation of team 2

16h05-16h30:  Presentation of team 3

16h30-16h55:  Presentation of team 4

16h55-17h20:  Presentation of team 5

17h20-17h35:  Presents for Participants & Close workshop.

===================================================

17h45: the second shuttle bus departs at the main gate of TLU Pho Hien to go to TLU Hanoi.

=========================================================================================================

HỘI THẢO

Xúc tiến hợp tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu khoa học và đào tạo CNTT ứng dụng trong lĩnh vực Thủy lợi

 Chương trình dự kiến

 Địa điểm: Phòng họp, tòa nhà Hòa Bình, trường Đại học Thủy Lợi (ĐHTL), cơ sở Phố Hiến, Hưng Yên

Thời gian: ngày 16 tháng 2 năm 2017

===================================================

07h30: Xe đưa đón xuất phát tại cổng chính Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

===================================================

Buổi sáng

Phòng Họp, Tòa nhà Hòa Bình

09h15-09h30: Đón tiếp đại biểu + tiệc cà phê

09h30-09h45: Khai mạc (BGH Đại học Thủy Lợi, TS. Nguyễn Thanh Tùng, TS. Nguyễn Ngọc Doanh)

09h45-10h00: Giới thiệu của các đơn vị tham gia

10h00-10h10: Phát biểu của các đơn vị Pháp (Đại sứ quán và/hoặc Viện nghiên cứu phát triển IRD (Jean-Pascal TORRETON))

10h10-11h20: Giới thiệu dự án WARM

-       10h00-10h20: Giới thiệu tổng quan dự án (TS. Nguyễn Ngọc Doanh, ĐHTL).

-       10h20-10h35: Giới thiệu về UMISSCO (GS. Alexis DROGOUL, UMISSCO/IRD)

-       10h35-10h50: Dự báo và ứng phó lũ trên sông (PGS. Ngô Lê An, ĐHTL)

-       10h50-11h05: Hệ thống cảnh báo và kế hoạch ứng cứu trong trường hợp động đất kích thích xung quanh hồ đập thủy điện (PGS. Nguyễn Hồng Phương, VAST)

-       11h05-11h20: Tối ưu hóa điều hành các hệ thống thủy lợi (Ông Đặng Duy Hiển, công ty BHH)

===================================================

11h20-11h30:  Chụp ảnh lưu niệm và tiệc cà phê.

===================================================

11h30-11h45: GAMA – nền tảng mô hình hóa và mô phỏng đa tác tử: một công cụ hữu ích cho quản lý tài nguyên nước (TS. Nguyễn Trọng Khánh).

11h45-12h00:  Mô hình hóa toán học trong quản lý tài nguyên nước (TS. Lê Bảo Trung, ĐHTL).

12h00-12h15:  Ứng dụng học máy vào việc xây dựng các hệ hỗ trợ quyết định trong quản lý tài nguyên nước (TS. Nguyễn Thanh Tùng, ĐHTL).

12h15-12h30: Thiết kế và nâng cao năng lực vận hành hệ thống cảnh báo lũ sớm theo thời gian thực vùng hạ du lưu vực sông Đồng Nai – Sài Gòn (PGS. Phạm Văn Song, ĐHTL)

===================================================

12h30-14h00: Ăn trưa + tiệc cà phê

14h00: Xe đưa đón xuất phát tại cổng chính Đại học Thủy Lợi, cơ sở Phố Hiến đưa một số khách mời về Đại học Thủy Lợi, cơ sở Hà Nội.

===================================================

Buổi chiều

Các phiên song song:

Thời gian: 14h00-15h00

Phòng 204, tòa nhà Yaly: Hợp tác đào tạo và nghiên cứu (Nhóm 1)

Người phụ trách: TS. Nguyễn Thanh Tùng, TS. Đặng Thị Thu Hiền & TS. Nguyễn Ngọc Doanh

Thành viên: ĐHTL và đơn vị hợp tác

Nội dung:

         - Thảo luận về hợp tác đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

         - Thảo luận về hợp tác nghiên cứu.

===================================================

Phòng 202, tòa nhà Yaly: Dự báo và ứng phó lũ trên sông (Nhóm 2)

Người phụ trách: PGS. Ngô Lê An & TS. Lại Hiền Phương

Thành viên: thành viên nhóm WARM và khách mời

Nội dung:

- Cảnh báo sớm

- Chủ động ứng phó lũ 

===================================================

Phòng 201, tòa nhà Yaly: Tối ưu hóa điều hành các hệ thống thủy lợi (Team 3)

Người phụ trách: Ông Đặng Duy Hiển & TS. Nguyễn Trọng Khánh

Thành viên: thành viên nhóm WARM và khách mời

Nội dung:

- Tối ưu hóa điều hành tưới tiêu các hệ thống thủy lợi

- Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên nước

===================================================

Phòng 212, tòa nhà Yaly: Hệ thống cảnh báo và kế hoạch ứng cứu trong trường hợp động đất kích thích xung quanh hồ đập thủy điện (Nhóm 4)

Người phụ trách: PGS. Nguyễn Hồng Phương & TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thành viên: thành viên nhóm WARM và khách mời

Nội dung:

- Cảnh báo sớm

- Kế hoạch ứng cứu 

===================================================

Phòng 302, tòa nhà Yaly: Nông nghiệp thông minh (Nhóm 5)

Người phụ trách: TS. Đoàn Thu Thủy, TS. Nguyễn Thị Thủy & TS. Đinh Thị Hải Vân

Thành viên: thành viên nhóm WARM và khách mời

Nội dung:

- Phục hồi trong các hế sinh thái

- Ứng dụng tầm nhìn máy tính trong nông nghiệp

- Môi trường & nông nghiệp

===================================================

15h00-15h15: Tiệc cà phê

===================================================

Phòng họp, tòa nhà Hòa Bình

15h15-15h40: Trình bày của nhóm 1

15h40-16h05: Trình bày của nhóm 2

16h05-16h30: Trình bày của nhóm 3

16h30-16h55: Trình bày của nhóm 4

16h55-17h20: Trình bày của nhóm 5

17h20-17h35: Tặng quà và bế mạc.

===================================================

17h45: Xe đưa đón xuất phát tại cổng chính Đại học Thủy Lợi, cơ sở Phố Hiến đưa toàn bộ khách mời về Đại học Thủy Lợi, cơ sở Hà Nội.