Kế hoạch xét điểm rèn luyện kỳ 1, năm học 2015- 2016

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT ĐIỂM  RÈN LUYỆN KỲ 1, NĂM HỌC 2015- 2016

 

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức họp giao ban và xét điểm rèn luyện kỳ 1, năm học 2015- 2016 như sau:

Thời gian: 14h chiều thứ 4, ngày 9/3/2016

Địa điểm: Văn phòng khoa- Tầng – nhà C1

Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa, cố vấn học tập, đại diện cán bộ các lớp