Hội nghị Việt Pháp về Ứng dụng của Toán học trong Sinh thái, Kinh tế Sinh học, Dịch tễ và chăm sóc sức khỏe

Hội nghị Việt Pháp về Ứng dụng của Toán học trong Sinh thái, Kinh tế Sinh học, Dịch tễ và chăm sóc sức khỏe

Thời gian: 09:00:12/12/2016 đến 17:30:15/12/2016

Địa điểm: VIASM, Hà Nội và Tuần Châu, Hạ Long, Việt Nam

Ban tổ chức: NGUYỄN Hữu Dư (VIASM, Việt Nam), NGUYỄN Ngọc Tuấn (VIASM, Việt Nam), NGUYỄN Ngọc Doanh (ĐH Thuỷ Lợi, Việt Nam), Tri NGUYEN-HUU (IRD, Pháp).

Ban khoa học: NGUYỄN Ngọc Doanh (ĐH Thuỷ Lợi, Việt Nam), NGUYỄN Hữu Dư (VIASM, Việt Nam), Jean Daniel ZUCKER, Alexis DROGOUL and Tri NGUYEN-HUU (IRD, Pháp).

Mục đích: Mục đích của hội nghị là tạo ra một diễn đàn để cho các nhà nghiên cứu và sinh viên trao đổi phương pháp, ý tưởng mới, kết quả và những định hướng nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực ứng dụng của toán học trong sinh thái, kinh tế sinh học, dịch tễ và chăm sóc sức khoẻ. Hội nghị này là hoạt động khoa học đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM), Việt Nam và Viện nghiên cứu phát triển (IRD), Pháp

Báo cáo mời: Pierre AUGER (IRD, Pháp), Jean Christophe POGGIALE (ĐH Marseille, Pháp), Alain BARDOU (SFBT, Pháp), Jean-Marie DEMBELE (IRD, Senegal), Hassan HBID (ĐH Cadi Ayyad, Ma rốc), Jean THIÉRY (SFBT, Pháp), PHAN Thị Hà Dương (Viện Toán học, Việt Nam), HỒ Đăng Phúc (Viện Toán học, Việt Nam), LÊ Đức Hậu (ĐH Thuỷ Lợi, Việt Nam).

Quý vị quan tâm, vui lòng đăng ký tham dự tại link sau:

 http://viasm.edu.vn/en/hdkh/vfam2016?userkey=registration