BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI


SỐ 1164/TB ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

                                   

THÔNG BÁO

Về Hội nghị Khoa học sinh viên Trường Đại học Thủy lợi lần thứ 29

Năm học 2015 - 2016

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Năm học 2014 - 2015, Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) lần thứ 28 đã được tổ chức thành công với sự tham gia nhiệt tình của thầy cô và sinh viên của các Khoa chuyên môn. Tổng số có 163 báo cáo khoa học, trong đó có 16 giải nhất, 16 giải nhì và 20 giải ba.

Theo đề xuất của các Khoa, Nhà trường sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên vào dịp 26 tháng 3 hàng năm và được tiến hành theo 2 cấp: cấp Khoa và cấp Trường.

Hội nghị KHSV lần thứ 29 có kế hoạch dự kiến như sau:

1.  Thời gian:

11/01 ÷ 04/3/2016:

01/3/2016:

 

08/3/2016:

11/3/2016:

30/3/2016:

Hội nghị cấp Khoa;

Các Khoa nộp báo cáo tóm tắt (theo mẫu) về phòng KHCN (P9);

Các Khoa gửi biên bản Hội nghị cấp Khoa về P9;

Hội đồng cấp Trường họp xét cơ cấu giải;

Hội nghị cấp Trường.

2. Hội nghị cấp Khoa:

-      Các Khoa chủ động về nội dung và công tác tổ chức Hội nghị.

-      Các Khoa đề xuất danh sách thành viên Hội đồng đánh giá cấp Khoa và thông báo lịch tổ chức Hội nghị cấp Khoa cho P9 trước 02 tuần để Nhà trường ra quyết định và bố trí hội trường.

-      Kinh phí tổ chức Hội nghị cấp Khoa:

+ Hỗ trợ sinh viên viết báo cáo và trình bày tại Hội nghị cấp Khoa:

 

300.000đ/ báo cáo

+ Phản biện báo cáo:

 

100.000đ/ báo cáo

+ Hỗ trợ tổ chức Hội nghị cấp Khoa:

 

300.000đ/ hội đồng

+ Bồi dưỡng thành viên Hội đồng cấp Khoa:

 

100.000đ/ người

-       Các có nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường cần gửi kế hoạch sử dụng về P9 trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

3. Hội nghị cấp Trường:

-       Các Khoa có nhu cầu mời đại biểu ngoài trường tham dự phiên toàn thể, cần đăng ký số lượng với P9 trước ngày 01/3/2016.

Nhà trường đề nghị các Khoa, Phòng CTCT và QLSV, ĐTN thông báo, tuyên truyền và động viên các thày cô giáo và sinh viên trong toàn trường tích cực tham gia phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học và có kế hoạch triển khai để HNKHSV lần thứ 29 thành công tốt đẹp.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các Khoa;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu VT, KHCN.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. PHÒNG KHCN

PHÓTRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS Ngô Lê Long