Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 31

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Tổ chức:

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 31”

Thời gian: Từ 7h30- 16h00, thứ 5 ngày 29 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: Phòng 429 nhà A2

Thành phần: Toàn thể thầy cô trong khoa; sinh viên tham gia báo cáo; Khách mời, Kính mời thầy cô và các em sinh viên quan tâm tới dự