Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 29

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Tổ chức:

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 29”

Thời gian: Từ 8h- 12h, thứ 7 ngày 5 tháng 3 năm 2016

Địa điểm: Phòng 103 C5 (Trung tâm tin học)

Thành phần: Toàn thể thầy cô trong khoa; sinh viên tham gia báo cáo; Khách mời, Kính mời thầy cô và các em sinh viên quan tâm tới dự