BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

Số: 1034/ĐHTL-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh kế hoạch tổng kết năm học 2014 - 2015 khối sinh viên

       

 Do có thay đổi trong chương trình công tác của Nhà trường, vì vậy kế hoạch tổng kết năm học 2014 – 2015 khối sinh viên được điều chỉnh như sau:

1. Thời gian điều chỉnh mới: 1 buổi sáng, từ 8h00 đến 11h30 Thứ Bảy, ngày 14/11/2015 (Kế hoạch cũ: Thứ Bảy, ngày 07/11/2015)

2. Địa điểm: Hội trường T45

3. Thành phần sinh viên tham dự:

            + Đại biểu đương nhiên: Lớp trưởng các lớp, bí thư các chi đoàn, bí liên chi đoàn, uỷ viên BCH Đoàn trường là sinh viên, uỷ viên BCH HSV, bí thư chi bộ là SV, Đội trưởng Đội ANXK; Sinh viên đạt giải Olympic toàn quốc và sinh viên được nhà trường khen thưởng năm học 2014 - 2015.

            + Đại biểu bầu: Đại biểu sinh viên do các lớp bầu theo tỷ lệ 1/25 (cứ 25 SV bầu 1 đại biểu, nếu còn dư lớn hơn 15 thì thêm một đại biểu) ngoài đại biểu đương nhiên có ở trên.            

4. Yêu cầu:

+ Lớp trưởng các lớp (K53 đến K57) lập danh sách sinh viên tham dự Hội nghị tổng kết năm học, nộp về Khoa chủ quản vào ngày 05/11/2015 và cùng phối hợp với Trợ lý Khoa điểm danh sinh viên của lớp có mặt tại Hội trường từ 7h30 ngày 14/11/2015.

+ Sinh viên thuộc thành phần tham dự buổi Tổng kết năm học đến trước 30 phút để ổn định vị trí trong Hội trường; nếu không tham dự sẽ không được nhận Giấy khen và phần thưởng của Nhà trường (nếu được khen thưởng).

Nơi gửi: - TTHĐ Thi đua Bộ NN& PTNT (để B/C)

- BGH (để b/c)

- ĐTN, HSV, các Khoa;

- Các lớp K53 đến K57;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ