BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Số:1033/TB-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v : Phục vụ sinh hoạt lớp tháng 10/2015

        

      I.        HOẠT  ĐỘNG TRONG THÁNG

- Ngày 02/10/2015, dưới sự chủ trì của GS.TS Nguyễn Quang Kim – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Thủy Lợi, hội nghị cấp ủy lần thứ hai năm 2015 đã diễn ra tại hội trường T45 (tại cơ sở Hà Nội).

- Ngày 19/10/2015, tại hội trường T45 trường ĐH Thủy lợi đã tổ chức lễ kỉ niệm 85 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015 ).

    

II.       TÌNH HÌNH SINH HOẠT LỚP THÁNG 9/2015

Sau đây là kết quả thống kê tình hình sinh hoạt lớp tháng 9/2015:

TT

Khoa

Lớp có tổ chức họp lớp

Lớp không tổ chức họp

Các lớp có họp, có báo cáo, có GVCN dự

Các lớp có họp, Có báo cáo, Không có GVCN

Các lớp không lấy sổ sinh hoạt lớp

Các lớp không nộp báo cáo

Các lớp không có xác nhận của Đoàn kiểm tra

Tên lớp

Tên lớp

Tên lớp

Tên lớp

Tên lớp

1

N

53CTN, 53NKN,53HP, 53NTC1, 53NTC2, 53NQ54NKN, 54CTN, 54HP, 54N-KQ, 54N-QH, 54N-QL,54N-TK 55CTN, 55N1, 55N2, 55N3, 55HP, 55NKN, 56CTN, 56N1, 56N2, 56N3, 56N4, 56NKN, 57N1, 57N2, 57N3, 57CTN2, 57NKN, 57NK-A1,57NK-A2,57NK-A4,57NK-A5,57NK1, 57NK2

57CTN1,57NK-A3,

 

2

V

53V, 53G,54G, 54V, 55V1, 55V2, 56V1, 56H1, 57V,

56V2,57H

56H2

3

C

53C-XD, 53C-GT, 53C-TL1, 53C-TL2, 53C-TL3, 53C-TL4, 53CT1, 53CT2,53CNK,54CT1, 54CT2, 54C-XD1, 54C-XD2, 54G-TC, 54GT-Đ2, 54CNK, 54C-TL1, 54C-TL2, 54C-TL3, 55C-TL1, 55C-TL3, 55CT1,55CT2, 55GT1, 55GT2,55CĐ-KT 55CĐ-C1, 55CNK1, 55CNK2, 56C1, 56C2, 56C3, 56C4, 56CT1, 56CT2, 56CX1, 56CX2, 56CX3, 56CĐ, 56CNK, 56GT2, 57C1, 57C2, 57C3, 57C4, 57C5, 57GT1, 57GT2, 57CT2, 57CX1, 57CX2, 57CX3, 57CX4, 57CNK

 

54GT-Đ1, 55C-TL2,

55C-XD1, 55C-XD2, 55LT, 57CT1

56GT1

 

 

 

 

 

 

4

CK

53M-TBTC, 53M-TBNC,

54M-TBLĐ, 54M-TBNC, 54M-TBTC, 55M1, 55M2, 56M1, 56M2, 56M3, 57M3

53M-TBLD,57M1, 57M2

5

NL

53Đ1, 53Đ2, 53KTĐ, 54Đ2, 54KTĐ, 54KTĐ-ĐTH,55Đ1, 55Đ2, 55KTĐ, 56KTĐ1, 56KTĐ2, 57KTĐ1, 57KTĐ2

54Đ1,

 

 

 

 

6

K

53QLXD, 54K1, 54K2, 54KT-DN1, 54KT-DN2, 54KT-XD, 54QT-DN, 54QT-DH, 54QLXD1, 54QLXD2, 55KT-DN1, 55KT-DN2, 55KT-XD, 55QT-DN, 55QT-TH, 55QLXD1, 55QLXD2, 56QT2, 56K1, 56K2, 56KT1, 56KT2, 56KT3, 56QLXD1, 57KT1, 57KT3, 57QT2

57KT4, 57QT1,

 

 

 

 

 

 

 

56QT1, 56QLXD2, 57KT2, 57QLXD1, 57QLXD2,

7

TH

53TH1, 54TH1, 54TH2, 55TH1, 55TH2, 55TH3, 56TH1,56TH3,57TH1, 57TH2, 54TH4

53TH2,

56TH2, 55TH3, 57TH3,

8

B

53B1, 53B2, 54B1, 54B2, 55B1, 55B2, 56B1, 56B2, 57B

 

9

MT

53MT, 54MT, 55MT1, 55MT2, 56MT1, 56MT2, 57MT1, 57MT2

 

10

Trung tâm địa tin học

54TĐ-BĐ, 55TĐ-BĐ,

56TĐ-BĐ, 57TĐ-BĐ

 

 

Đề nghị các lớp kiểm tra lại tình hình sinh hoạt lớp trong Tháng 9/2015 theo bảng trên, nếu có ý kiến thắc mắc xin gửi về Phòng CTCT & QLSV cùng Báo cáo sinh hoạt lớp Tháng 10/2015 của lớp.

 

        III. MỘT SỐ LƯU Ý NHẮC NHỞ CÁC LỚP


- Sinh viên khóa 53 đến 56 nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu (học bạ, bằng cấp 3) để Nhà trường thanh tra hồ sơ sinh viên chuẩn bị ra trường. Hạn sinh viên nộp về phòng CTCT&QLSV (P112 nhà Hành chính A1) trước ngày 20/11/2015.

 

- Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp vào thứ Sáu trong tuần tổ chức sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại Bộ phận Tư vấn sinh viên thuộc phòng CTCT & QLSV) (P112- tầng 1 nhà Hành chính A1).

Đề nghị các lớp trong toàn trường thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.


Yêu cầu lớp trưởng các lớp chú ý lấy chữ ký GVCN lớp (nếu họp); nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGH, CĐ, ĐTN, HSV

- Các P,K,B,TT,TTGD,CS II

- Các lớp trong toàn trường

- Trang Web

- Lưu VT, PCTCT&QLSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & QLSV

(Đã ký)