Tài liệu sinh viên cần biết

TÀI LIỆU SINH VIÊN CẦN BIẾT

 

Bản đăng ký môn học tự chon, download tại đây

Đơn xin đăng ký học ( bị khóa tài khoản, đăng ký muộn...), download tại đây

Đơn xin thôi học, download tại đây

 Đơn xin nghỉ học tạm thời, download tại đây

 Đơn xin trở lại trường học tiếp, download tại đây

 Đơn cam kết (dành cho sinh viên cảnh báo học tập mức 3 lần 1),  download tại đây

 Đơn xin học cao đẳng (dành cho sinh viên buộc thôi học hệ đại học chính quy),  download tại đây