Giới thiệu Bộ môn hệ thống thông tin

Bộ môn Hệ thống thông tin đảm nhiệm chức năng giảng dạy tin đại cương, môn tin cơ sở và chuyên ngành Hệ thống thông tin

 

Thành phần lãnh đạo bộ môn: 

1. Phó Trưởng bộ môn- Phụ trách Bộ môn: TS. Trẫn Mạnh Tuấn

Các môn giảng dạy

STT

Tên môn

Tên tiếng anh

Mã môn

Số tín chỉ

1

Cơ sở dữ liệu

Database Systems

CSE484

4

2

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Database Management Systems

CSE486

3

3

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Information Systems Analysis and Design

CSE480

3

4

Công nghệ Web và hệ thống thông tin

Web Database and Information Systems

CSE485

3

5

Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động

Mobile Application Development

CSE441

3

6

Khai phá dữ liệu

Data mining

CSE404

3

7

Cơ sở dữ liệu nâng cao

Advanced database systems

CSE584

4

8

Quản trị Hệ thống thông tin

Management Information System

CSE405

3

9

Chuyên đề hệ thống thông tin

Information Systems Special Subject

CSE424

3

10

Phân tích dữ liệu lớn

Big data analytics

CSE406

3

11

Hệ thống thông tin địa lý

Geographic Information Systems

CSE425

3