Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin

Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng

Phòng làm việc: P305 Tầng 3 nhà C1

Điện thoại: +84-4-38521442

Email: tungnt@tlu.edu.vn

Phó Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Hữu Quỳnh

Phòng làm việc: P204 Tầng 2 nhà C5

Phó Trưởng khoa: TS. GVC. Đặng Thị Thu Hiền

Phòng làm việc: P201 Tầng 2 nhà C1

Trợ lý khoa: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Phòng làm việc: P204 Tầng 2 nhà C1

Trợ lý khoa: KS. Nguyễn Khánh Linh

Phòng làm việc: P204 Tầng 2 nhà C1