Trần Thị Ngân (TS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

ngantt@tlu.edu.vn

Hướng nghiên cứu

- Optimization

- Data mining

- Machine learning and statistics

Hướng đề tài ĐATN

- Khai phá dữ liệu, phân cụm, phân lớp

- Học máy, trí tuệ nhân tạo

- Xử lý số liệu thống kê

Chi tiết...

Các bài báo

 1. Tran Thi Ngan, Tran Manh Tuan, Le Hoang Son, Nguyen Hai Minh, Nilanjan Dey (2016), “Decision makinh based on fuzzy aggregation operators for medical diagnosis from dental X-ray images”, Journal of Medical Systems, 40(12), 280: pp 1-7.
 2. Tran Manh Tuan, Nguyen Hai Minh, Nguyen Van Tao,  Tran Thi Ngan, To Huu Nguyen (2016), “Medical Diagnosis from Dental X-Ray Images: A Novel Approach Using Clustering Combined with Fuzzy Rule-based Systems”,  Proceeding of 35th North American fuzzy information processing society (NAFIPS’2016), October 31 - November 4, 2016, Texas, USA, IEEE 259-264.
 3. Tran Manh Tuan, Tran Thi Ngan, Nguyen Thuy Hoa, Nguyen Ba Loi (2016), “Dental image segmentation based on the combination between fuzzy clustering and semi-supervised fuzzy clustering algorithms using spatial information”,  International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 3(6), 18-23.
 4. Tran Manh Tuan, Tran Thi Ngan, Le Hoang Son (2016), “A Novel Semi-Supervised Fuzzy Clustering Method based on Interactive Fuzzy Satisficing for Dental X-Ray Image Segmentation”, Applied Intelligence, 45(2), 402-428.
 5. Trần Thị Ngân , Trần Mạnh Tuấn, Lý Mỹ Vy (2016), “Kết hợp mô hình ARIMA với phân lớp NAÏVE BAYES trong phân loại bệnh nhân”,  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 157, số 12
 6. Trần Thị Ngân (2015), “Đánh giá sai số tương đối trong bài toán điều khiển tối ưu suy rộng”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 144 (4). 67 – 71
 7. Nguyễn Thị Thúy Hồng, Trần Thị Ngân (2014), “Xác suất phá sản cho mô hình rủi ro nhị thức tổng quát với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc Markov” Tạp chí Ứng dụng Toán học, số XII, Tập I.
 8. Nguyễn Quý Hỷ, Trần Thị Ngân (2013), “Sự hội tụ của dãy điều khiển tựa tối ưu trong một loại bài toán điều khiển và ứng dụng để dự báo động đất”, Tạp chí Ứng dụng Toán học,  Tập IX, số 11, năm 2013.
 9. Trần Thị Ngân, Tống Đình Quỳ (2012), “Sự hội tụ của dãy nghiệm tựa tối ưu mô phỏng trong một lớp bài toán điều khiển và ứng dụng để dự báo động đất”, Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập IX, số 10, Tr. 79-103.
 10. Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn (2012), “Phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên giải một loại bài toán điều khiển chứa tích phân bội và ứng dụng”, tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 90(02), 93-99.
 11. Trần Thị Ngân, Nguyễn Quý Hỷ (2011), “Giải một loại bài toán điều khiển tối ưu không lồi bằng phương pháp Monte Carlo và ứng dụng để dự báo động đất”, Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập IX, số 1, Tr. 75-106
 12. Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn (2010), “Phương pháp Monte Carlo giải bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 69, số 07, Tr.55-61
 13. Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn, Phạm Bích Trà (2009), “Mô hình kết hợp các số liệu địa chấn với các số liệu địa chất – địa vật lý để dự báo động đất”,  tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 52(4), 60-63.

Đề tài nghiên cứu

 • Đề tài cấp cơ sở, 2016, Nghiên cứu phương pháp học có giám sát và ứng dụng vào bài toán phân lớp dữ liệu
 • Đề tài cấp cơ sở, 2015, Nghiên cứu một loại bài toán điều khiển tối ưu và ứng dụng;
 • Đề tài cấp cơ sở, 2014, Sự hội tụ của dãy điều khiển tựa tối ưu trong một loại bài toán điều khiển
 • Đề tài cấp cơ sở, 2013, Sự hội tụ của dãy nghiệm tựa tối ưu trong một loại bài toán điều khiển và ứng dụng vào mô hình hợp lý cực đại
 • Đề tài cấp cơ sở, 2012, Phương pháp bắn Markov định hướng giải các bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hơp;