Phạm Văn Tùng (ThS. NCS.)
Giảng viên
BM Tin học và Kỹ thuật tính toán


phamvantung@tlu.edu.vn

- Tin học đại cương

- Ngôn ngữ lập trình.

- Tím kiếm trên dữ liêu tiếng nói

 

 

- Tìm kiếm trên dữ liệu tiếng nói

 

- Tìm kiếm trên dữ liệu tiếng nói

Chi tiết...

Họ và tên

Phạm Văn Tùng

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Khoa học máy tính- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Tin học đại cương

- Ngôn ngữ lập trình.

Hướng nghiên cứu:

- Tìm kiếm trên dữ liệu tiếng nói

Các bài báo

[2014]

  • Van Tung Pham, Haihua Xu, Nancy F. Chen, Sunil Sivadas, Boon Pang Lim, Eng Siong Chng, Haizhou Li, “Discriminative score normalization for keyword search decision”, in Proc. ICASSP, Florence Italy, 2014.

· Nancy F. Chen, Sunil Sivadas, Boon Pang Lim, Hoang Gia Ngo, Haihua Xu, Van Tung Pham, Bin Ma, and Haizhou Li, “Strategies for Vietnamese keyword search”, in Proc. ICASSP, Florence, Italy, 2014

· Van Tung Pham, Nancy F. Chen, Sunil Sivadas, Haihua Xu, I-Fan Chen, Chongjia Ni, Eng Siong Chng, Haizhou Li, “System and keyword dependent fusion for spoken term detection", In Proc SLT, USA, 2014

· Haihua Xu, Van Tung Pham, Eng Siong Chng, Haizhou Li, “Towards better keyword search performance on Malay broadcast news data”, In Proc. APSIPA 2014

[2015]

· Hang Su, Van Tung Pham, Yanzhang He, James Hieronymus, “Improvements on transducing syllable lattice to word lattice for keyword search”, In Proc. ICASSP, Brisbane, Australia, 2015

· Nancy F. Chen,Chongjia Ni,I-Fan Chen,Sunil Sivadas,Van Tung Pham,Haihua Xu, Xiong Xiao, Tze Siong Lau, Su Jun Leow, Boon Pang Lim, Cheung-Chi Leung,Lei Wang,Chin-Hui Lee,Alvina Goh,Eng Siong Chng,Bin Ma, Haizhou Li “Low-resource keyword search strategies for tamil”, In Proc. ICASSP, Brisbane, Australia, 2015

· Jingyong Hou, Van Tung Pham, Cheung-Chi Leung, Lei Wang, Haihua Xu, Hang Lv,Lei Xie, Zhonghua Fu, Chongjia Ni,Xiong Xiao,Hongjie Chen,Shaofei Zhang, Sining Sun, Yougen Yuan, Pengcheng Li, Tin Lay Nwe, Sunil Sivadas, Bin Ma, Engsiong Chng, Haizhou Li“The NNI Query-by-Example System for MediaEval 2015”, In Proc. MediaEval, Germany, 2015

· Van Tung Pham, Haihua Xu, Tze Yuang Chong, Xiong Xiao, Eng Siong Chng, and Haizhou Li, “On the study of very low-resource language keyword search,” in Proc. APSIPA, Hong Kong, 2015

[2016]

· Van Tung Pham, Haihua Xu, Nancy F. Chen, Sunil Sivadas, Boon Pang Lim, Eng Siong Chng, Haizhou Li, “Keyword search using query expansion for graph-based rescoring of hypothesized detections”, accepted in ICASSP, Shanghai, China, 2016

· Nancy Chen, Van Tung Pham, Haihua Xu, Xiong Xiao, Van Hai Do, Chongjia Ni, I-Fan Chen, Sunil Sivadas, Chin-Huil Lee, Eng Siong Chng, Bin Ma, Haizhou Li, “Exemplar-Inspired Strategies for Low-Resource Spoken Keyword Search in Swahili”, in ICASSP, Shanghai, China, 2016

· Haihua Xu, Jingyong Hou, Xiong Xiao, Van Tung Pham, Cheung-Chi Leung, Lei Wang, Van Hai Do, Hang Lv, Lei Xie, Bin Ma, Eng Siong Chng, Haizhou Li, Approximate search of audio queries by using DTW with phone time boundary and data augmentation”, in ICASSP, Shanghai, China, 2016.

· Van Tung Pham, Haihua Xu, Nancy F. Chen, Sunil Sivadas, Boon Pang Lim, Eng Siong Chng, Haizhou Li, “Rescoring Hypothesized Detections of Out-of-Vocabulary Keywords Using Subword Samples”, accepted in Interspeech, California, USA, 2016

· Cheung-Chi Leung, Lei Wang, haihua xu, Jingyong Hou, Van Tung Pham, Hang Lv, lei xie, Xiong Xiao, Chongjia Ni, Bin Ma, Eng Siong Chng and Haizhou Li, “Toward High-Performance Language-Independent Query-by-Example Spoken Term Detection for MediaEval 2015: Post-Evaluation Analysis”, accepted in Interspeech, California, 2016

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn

1