Đào Việt Hùng (ThS.)
Giảng viên
P203-Tầng 2- Nhà C1- ĐH Thủy lợi


hungdv@tlu.edu.vn

- Giải tích, Đại số tuyến tính, Phương trình vi phân, Xác suất Thống Kê.
- Advanced Programs: Calculus, Differential Equations and Applied Statistics and Probability for Engineers 
- Statistics, Bayesian Inference when the Likelihood is Intractable: towards Big Data Analysis
Chi tiết...

Họ và tên

Đào Việt Hùng

Địa chỉ nơi làm việc:

Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thủy Lợi

Các môn giảng dạy:

Giải tích, Đại số Tuyến Tính, Phương Trình Vi Phân, Xác suất Thống Kê.

Advanced Programs: Calculus, Differential Equations, Applied Statistics.

Hướng nghiên cứu:

Statistics, Bayesian Inference when the Likelihood is Intractable: towards Big Data Analysis