Nguyễn Thị Hồng Hiệp (TS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

nthhiep@tlu.edu.vn

- Trí tuệ nhân tạo

- Xử lý ảnh

Chi tiết...

Họ và tên

 TS. Nguyễn Thị Hồng Hiệp (CV)

Địa chỉ nơi làm việc:

 Tầng 2- Nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Trí tuệ nhân tạo

- Xử lý ảnh

Hướng nghiên cứu:

- Lập trình ràng buộc

- Thị giác máy

Các bài báo

  1. H. Nguyen, T. Schiex, C. Bessiere, S. de Givry, High order consistencies for 
    Weighted Constraints Satisfaction Problems: to be submitted 
  2. H. Nguyen, T. Schiex, C. Bessiere, S. de Givry, Maintaining Virtual Arc Consistence Dynamically During Search, in Proceedings of ICTAI'2014, Limassol, Cyprus, 10-1
  3. H. Nguyen, T. Schiex, and C. Bessiere, Dynamic virtual arc consistency, in 
    Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 98-103, Coimbra, Portugal 
  4. H. Nguyen, T. Schiex, C. Bessiere, S. de Givry, Maintenir , Cohéerence d'arc 
    virtuelle dynamique, the 9th JFPC, Aix-en-Provence, France, 2013, June 12−14  

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn