Đặng Thị Thu Hiền (TS.)
Phó trưởng khoa kiêm trưởng bộ môn
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Hệ thống thông tin

Hiendt@tlu.edu.vn

- Neural networks, Regression, Data mining, Machine learning.

- Cơ sở dữ liệu, Khai phá dữ liệu, 

- Quản trị hệ thống thống tin, Học máy, Phân tích dữ liệu lớn.

 

Chi tiết...

Họ và tên

Đặng Thị Thu Hiền

Địa chỉ nơi làm việc:

Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thủy Lợi

Các môn giảng dạy:

Khai phá dữ liệu, Cơ sở dữ liệu

Quản trị hệ thống thống tin, Học máy, Phân tích dữ liệu lớn.

Hướng nghiên cứu:

- Artificial intelligence, Neural networks, Deep learning

- Regression

- Data mining

- Machine learning

Hướng đề tài DATN, LVCH, LATS

- Học máy, trí tuệ nhân tạo, mạng neural

- Khai phá dữ liệu, phân cụm, phân lớp

- Nhận dạng

- Phân tích dữ liệu trong các lĩnh vực đời sống xã hội

Các bài báo

- Dang Thi Thu Hien, Hoang Xuan Huan and Le Xuan Minh Hoang (2015), “An effective solution to regression problem by RBF neuron network”, Int. J. of Operation Research and Information System – IJORIS, Vol. 6, Issue 4, 2015.

- Hoang Xuan Huan, Dang Thi Thu Hien and Huynh Huu Tue (2011), “An efficient algorithm for training interpolation RBF networks with equally spaced nodes”, IEEE Transactions on Neural Networks ISSN: 10459227, Vol.22, No. 6, p.982-988, June 2011. [SCI]

- Dang Thi Thu Hien, H.X. Huan and H.T.Huynh (2009), “Multivariate Interpolation using Radial Basis Function Networks”, International Journal of Data Mining, Modelling and Management Science (IJDMMM) ISSN online: 1759-1171, ISSN print: 1759-1163, Vol.1, No.3, pp.291-309. [Scopus]

- Dang Thi Thu Hien, H.X. Huan and H.T. Huynh (2008), “Local RBF Neural Networks for Interpolating Multivariate Functions”, Addendum Contributions to the 2008 IEEE International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future in Computing & Communication Technologies, ENST 2008 S 001, pp. 70-75.

- Hoang Xuan Huan, Dang Thi Thu Hien and Huu Tue Huynh, “A Novel Two-Phase Efficient Algorithm for Training Interpolation Radial Basis Function Networks”, Signal Processing ISSN: 0165-1684, Vol. 87, Issue 11 2007, pp. 2708–2717. [SCIE].

- Dang Thi Thu Hien, Hoang Thi Ngoc Trang and Le Xuan Minh Hoang “Regression proplem by RBF”, Transport and Communication Science Journal, No.35, p. 50-56, Nov. 2013.

- Dang Thi Thu Hien, “Interpolating Function by RBF Neural Networks”, Transport and Communication Science Journal, No.32, p. 206-215, Nov. 2010.

- Dang Thi Thu Hien and Hoang Xuan Huan, One Phase Algorithm for Quick Training for an Interpolation RBF Networks with Equally Spaced Nodes, Proceedings of the Vietnamese National Workshop on Some Selected Topics of Information Technology, Dai Lai, Vietnam, p. 314–323, 2007.

- Dang Thi Thu Hien, Training Algorithm for RBF Interpolation Networks, Proceedings of the First Scientific Workshop of the University of Electric Power, Hanoi, Dec. 2006.

- Hoang Xuan Huan, Dang Thi Thu Hien, An Iterative Algorithm for Training an Interpolation RBF Networks, Proceedings of the Vietnamese National Workshop on Some Selected Topics of Information Technology, Haiphong, Vietnam, p. 314–323, 2005.

- Dang Thi Thu Hien, Outlier in Datamining, Proceedings of the 15th Scientific Workshop of the University of Transport and Communications, Hanoi, Sep. 2005.

- Đặng Thị Thu Hiền (chủ biên), Đỗ Thanh Thủy và Nguyễn Kim Sao (2015), Giáo trình: Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu. NXB Giao Thông Vận Tải.

- Đặng Thị Thu Hiền (2013), Giáo trình: Cơ sở dữ liệu, NXB Giao thông Vận tải.

- Đặng Thị Thu Hiền (chủ biên), Cao Thị Luyên và Bùi Hồng Nhung (2012), Giáo trình: Tin học đại cương dành cho khối kinh tế. NXB Giao Thông Vận Tải.

Đề tài nghiên cứu

- Đề tài cấp nhà nước (NAFOSTED) 2009-2011, Xây dựng mô hình biến đổi axit amin của vi rút.

- Đề tài cấp Bộ 2008, Mạng nơron RBF và ứng dụng

- Đề tài cấp Bộ 2005, Phần tử ngoại lai trong khai thác dữ liệu

- Đề tài cấp cơ sở 2003, Lập trình cho HandHeld trên môi trường Windows CE.

Số Học viên cao học hướng dẫn

- Hướng dẫn gần gần 20 học viên cao học, đã bảo vệ thành công luận văn và nhận bằng thạc sĩ Công nghệ thông tin.