Nguyễn Thị Phương Thảo (ThS.)
Giảng viên
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội


thaont@tlu.edu.vn

 

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Phân tích xử lý tín hiệu số

Chi tiết...

Họ và tên

 ThS Nguyễn Phương Thảo

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Kỹ thuật MT và mạng, tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Phân tích xử lý tín hiệu số

Hướng nghiên cứu:

 

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

- Xây dựng phần mềm quản lý

- Kỹ thuật máy tính

- Bảo mật thông tin

- Số hóa điện tử

 

 

Các bài báo

 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn