Phạm Thanh Bình (ThS.)
Phó trưởng BM
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT,Tầng 3- C5 ĐH Thủy lợi


binhpt@tlu.edu.vn

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Hệ điều hành

- Kiến trúc máy tính

 

Chi tiết...

Họ và tên

Phạm Thanh Bình 

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 301- Tầng 3- C5

Các môn giảng dạy:

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Hệ điều hành

- Kiến trúc máy tính

Hướng nghiên cứu:

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 

   

Các bài báo

 

 

Học viên cao học và NCS