Nguyễn Mạnh Hiển (TS.)
Giảng viên
Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thủy Lợi
Bộ môn Khoa học máy tính

hiennm@tlu.edu.vn

Giảng dạy về lập trình, thuật toán và truy hồi thông tin. Nghiên cứu về khai phá dữ liệu và học máy. Quan tâm đến khoa học máy tính và công nghệ thông tin nói chung.

Chi tiết...

Họ và tên

TS. Nguyễn Mạnh Hiển

Địa chỉ nơi làm việc

Bộ môn Khoa học máy tính, tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy

- Tin học đại cương (Introduction to Programming in C++)

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data Structures and Algorithms in C++)

- Truy hồi thông tin và tìm kiếm web (Information Retrieval and Web Search)

- Thuật toán nâng cao (Advanced Algorithms)

Hướng nghiên cứu

- Khai phá dữ liệu (Data Mining)

- Dữ liệu truyền dòng (Streaming Data)

- Học máy (Machine Learning)

Các bài báo

1. Thang Cao, Hung T. Nguyen, Hien M. Nguyen, and Yukinobu Hoshino, “Modeling emotional evaluation of traditional Vietnamese Aodai clothes based on computer vision and machine learning,” Industrial Applications of Affective Engineering, pp.111-122, 2014.

2. Thai T. Vu, Viet D. Nguyen, and Hien M. Nguyen, “An energy-aware routing protocol for wireless sensor networks based on k-means clustering,” in Proceedings of the International Conference on Advanced Engineering - Theory and Applications, 2013, pp.297-306.

3. Hien M. Nguyen, Eric W. Cooper, and Katsuari Kamei, “Adaptive data reuse for classifying imbalanced and concept-drifting data streams,” International Journal of Innovative Computing, Information, and Control, vol.8, no.7(B), pp.4995-5010, 2012.

4. Hien M. Nguyen, Eric W. Cooper, and Katsuari Kamei, “Mining imbalanced and concept-drifting data streams using support vector machines, ”ICIC Express Letters, vol.6, no.2, pp.455-460, 2012.

5. Hien M. Nguyen, Eric W. Cooper and Katsuari Kamei, “A comparative study on sampling techniques for handling class imbalance in streaming data,” in Proceedings of the 6th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems, 2012, pp.1762-1767.

6. Hien M. Nguyen, Eric W. Cooper, and Katsuari Kamei, “Borderline over-sampling for imbalanced data classification,” International Journal of Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms, vol.3, no.1, pp.4-21, 2011.

7. Hien M. Nguyen, Eric W. Cooper, and Katsuari Kamei, “Online learning from imbalanced data streams,” in Proceedings of the 3rd International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition, 2011, pp.347-352.

8. Hien M. Nguyen, Eric W. Cooper, and Katsuari Kamei, “Borderline over-sampling for imbalanced data classification,” in Proceedings of the 5th International Workshop on Computational Intelligence and Applications, 2009, pp.24-29. (IEEE SMC Hiroshima Chapter’s Best Presentation Award)

9. Nguyễn Linh Giang và Nguyễn Mạnh Hiển, “Phân loại văn bản tiếng Việt với bộ phân loại véctơ hỗ trợ SVM,” Chuyên san Các công trình nghiên cứu - triển khai Viễn thông và Công nghệ thông tin, Tạp chí Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin, số 15, trang 66-75, 2005.

Đề tài nghiên cứu

 

Số học viên cao học hướng dẫn