Trương Xuân Nam (ThS.)
Giảng viên
BM Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
TLU

namtx@tlu.edu.vn

Tin Đại Cương

- Lập trình nâng cao

- Lập trình mobile

 

Chi tiết...

Họ và tên

ThS.  Trương Xuân Nam

Địa chỉ nơi làm việc:

Tầng 2, nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Tin Đại Cương

- Lập trình nâng cao

- Lập trình mobile

Hướng nghiên cứu:

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

- Lập trình di động

   

Các bài báo

 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn