Nguyễn Đức Hậu (TS.)
Phó trưởng bộ môn
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

ndhau.dhtl@tlu.edu.vn

- Giải tích hàm một biến số,Giải tích hàm nhiều biến số, Đại số tuyến tính, Phương trình vi phân, Phương trình tích phân, Xác suất và thống kê

- Phương pháp số, Phương trình đạo hàm riêng, Tối ưu hóa và phân tích hệ thống, Maple.

 

- Mô hình Toán. Mô hình mô phỏng dòng chảy hai pha

- Phương pháp POD phân tích dữ liệu 

Chi tiết...

Họ và tên

TS Nguyễn Đức Hậu

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Giải tích hàm một biến số,Giải tích hàm nhiều biến số, Đại số tuyến tính, Phương trình vi phân, Phương trình tích phân, Xác suất và thống kê

- Phương pháp số, Phương trình đạo hàm riêng, Tối ưu hóa và phân tích hệ thống, Maple.

Hướng nghiên cứu:

- Mô hình Toán. Mô hình mô phỏng dòng chảy hai pha

- Phương pháp POD phân tích dữ liệu

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 
   

Các bài báo

Sách

1. Sylvain Guillou, Jérôme Thiébot, Julien Chauchat Romuald Verjus, Anthony Besq, Duc Hau Nguyen and Keang Sé Pouv (2011). The Filling Dynamics of an Estuary: From the Process to the Modelling, Sediment Transport in Aquatic Environments, Andrew J. Manning (Ed.), ISBN: 978-953-307-586-0, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/the-filling-dynamics-of-an-estuary-from-the-process-to-the-modelling.

 

Bài báo đăng ở tạp chí

2. Nguyen Xuan Thao and Nguyen Duc Hau.: “On the generalize convolution for the Stieltjes, Hilbert, Fourier cosine and Fourier sine transforms”. Journal of Water Resources and Environmental Engineering, Volume 7, 2004, 106-115.

3. Nguyen Xuan Thao and Nguyen Duc Hau.: “On the polyconvolution for the Fourier sine integral transforms”. Function spaces in complex and Clifford analysis. Proceedings of the 14th international conference on finite or infinite dimensional complex analysis and applications, Hue, Vietnam, August 1-5, 2007. Hanoi: National University Publishers, 2008, 205-222.

4. Nguyen Xuan Thao and Nguyen Duc Hau.: “On the polyconvolution for the Fourier cosine and Fourier sine transforms”. Acta Mathematica Vietnamica, Volume 33, Number 2, 2008, 107-122.

5. Guillou S., Chauchat J., Pham Van Bang D., Nguyen D.H., Nguyen K.D. (2011) – Simulation of the dredged sediment’s release with a two-phase flow model. Bulletin of the Permanent International Association of Navigation Congresses, 142, 25-33, ISSN 0374-1001.

6. Nguyen D.H., Guillou S., Nguyen K.D., Pham Van Bang D., Chauchat J. (2012) Simulation of dredged sediment releases into homogeneous water using a two-phase model. Advances in Water Resources 48 (2012) 102–112. http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2012.03.009. IF=3.42.

 

 

Báo cáo tại hội nghị quốc tế được đăng trong tuyển tập

 

7. Guillou S., Thiébôt J., Besq A., Se P.K., Verjus R., Nguyen D.H., Chauchat J., Nguyen K.D., Brun-Cottan J.C., Barbry N. (2009) ‘‘Simulation de la dynamique de comblement d’un estuaire: du processus à la modélisation’’. Colloque "Morphodynamique et gestion des sédiments dans les estuaires, les baies et les deltas" des 31èmes Journées de l’Hydraulique de la Société Hydrotechnique de France, 22-23 septembre 2009, Paris (France), 6p (CDROM).

8. Sylvain GUILLOU, Julien CHAUCHAT, Damien PHAM VAN BANG, Duc Hau NGUYEN, Kim Dan NGUYEN.: ‘‘Simulation du clapage de sédiment avec un modèle à deux phases’’. Les XIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil, Les Sables d’Olonne, 22-25 juin 2010, pp 309-318, DOI:10.5150/jngcgc.2010.037-G.

9. Nguyen D.H., Yu L., Santa Cruz A., Guillou S.. (2011) POD study of the multiphase flow simulation of a very high concentrated release of sediment in water. Two phase modelling for sediment dynamics (THESIS 2011).

10. Nguyen D.H., Guillou S., Nguyen K.D., Pham Van Bang D., Chauchat J. (2011) Simulation for the convective descent phase of dredged-sediment releases in the seawater by a two-fluid model. Two phase modelling for sediment dynamics (THESIS 2011).

11. Nguyen D.H., Guillou S., Nguyen K.D., Pham Van Bang D (2011) Clapage de sédiments non-cohésifs sous courant : simulations versus experimentations. Coastal and Maritime Mediterranean Conference, Tangier, Maroc 22-24 november 2011.

12. LEVY Florence, NGUYEN Duc Hau, PHAM VAN BANG Damien, NGUYEN Kim Dan, GUILLOU Sylvain and CHAUCHAT Julien. Numerical simulation of sediment release by a two-phase model, 4th International Conference on Estuaries and Coasts, 8-11 October 2012, Water Resources University, Vietnam.

 

 

Báo cáo tại hội nghị trong nước

 

13. Nguyen Duc Hau. Báo cáo tại Hội nghị khoa học toán tin – kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà nội và khoa Toán Tin, Hà nội tháng 9-2001. p 56-57.

14. Nguyen Duc Hau. Báo cáo tại Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ 6, Huế tháng 9/2002 – The 6th National Congress of Mathematicians, Hue 7-10/9/2002

15. Nguyen Duc Hau. Báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về Phương trình Vi phân và ứng dụng, Sa Pa tháng 7/2006 - International Conference on Differential Equations and Applications, Sapa, Vietnam 7, 2006.

16. Nguyen Duc Hau. Báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về Giải tích phức vô hạn chiều và hữu hạn chiều và ứng dụng lần thứ 14, Huế 8/2006. The 14th International Conference on Finite or Infinite Dimensional Complex Analysis and Applications – Hue University, Vietnam August 1-5,2006.

17. Nguyen Duc Hau, Using the Snapshot method to analyze data of turbulent flows. Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8, Nha Trang tháng 8-2013. p 234.

18. Nguyen Duc Hau. Nghiên cứu sự bất ổn định Kelvin-Helmholtz ở bề mặt bùn cát. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm thứ nhất của trường Đại học thủy lợi 2013.

19. Nguyen Duc Hau. NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỚI TRONG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN SỰ BẤT ỔN ĐỊNH KELVIN-HELMHOLTZ”- Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2014. Tr 26-28

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn

1 HVCH đã bảo vệ

2 HVCH đang hướng dẫn