Phạm Xuân Cường
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

cuongpx@tlu.edu.vn

- Tin học văn phòng

Lý thuyết tính toán- Khai phá dữ liệu

- Thị giác máy tính

- Nhận diện mẫu


Chi tiết...

Họ và tên

Phạm Xuân Cường

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Khoa học máy tính - Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Tin học văn phòng

- Lý thuyết tính toán

Hướng nghiên cứu:

- Khai phá dữ liệu

- Thị giác máy tính

- Nhận diện mẫu

Các bài báo

[2014]
1. Nguyen Tien Thanh, AlanWee-Chung Liew, Tran Minh Toan, Pham Xuan Cuong and Nguyen Mai Phuong, “A novel genetic algorithm approach for simultaneous feature and classifier selection in multi classifier system”. IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2014: 1698-1705.


2.Nguyen Tien Thanh, AlanWee-Chung Liew, Pham Xuan Cuong and Nguyen Mai Phuong, “A Novel 2-Stage CombiningClassifier Model with Stacking and Genetic Algorithm Based Feature Selection”. ICIC (2) 2014: 33-43 (Lecture note on Artificial Intelligence)


3. Nguyen Tien Thanh, AlanWee-Chung Liew, To Cuong, X. C. Pham and Pham Xuan Cuong and Nguyen Mai Phuong, “Fuzzy If-Then RulesClassifier on Ensemble Data”. ICMLC (CCIS volume) 2014: 362-370.

 

4. Nguyen Tien Thanh, AlanWee-Chung Liew, Pham Xuan Cuong and Nguyen Mai Phuong, “Optimization of ensembleclassifier system based on multiple objectives genetic algorithm”. ICMLC 2014: 46-51 (Nominated to best paper award)
[2015]
1. Nguyen Tien Thanh, Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Xuan Cuong and AlanWee-Chung Liew, “A novel combining classifiermethod based on variational inference”, Pattern Recognition, 2015.

Đề tài nghiên cứu

Số Học viên cao học hướng dẫn