Lý Anh Tuấn (TS.)
Trưởng Bộ môn
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Trường ĐH Thủy lợi

tuanla@tlu.edu.vn

Tin đại cương

Ngôn ngữ lập trình

Lập trình nâng cao

Trí tuệ nhân tạo

Engineering Graphics and Computing

 

Các hướng nghiên cứu chính

Nghiên cứu đề xuất các mô hình thư viện số, các dịch vụ thư viện số.

Nghiên cứu về các công nghệ web ngữ nghĩa.

Chi tiết...

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Các đề tài Nghiên cứu khoa học

Tạp chí quốc gia

 

 

 

Suy diễn siêu dữ liệu và hiện thực hóa tài liệu kết hợp trong một thư viện số

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", TP. Hồ Chí Minh, tháng 11, 2015, tr. 293-298, Nhà XB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

2015

Thiết kế và cài đặt nguyên mẫu thư viện số dựa trên logic vị từ.

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", Đắk Lắk, tháng 10,2014, tr. 312-317, Nhà XB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

2014

Hội nghị quốc tế

 

 

 

Metadata inference for description authoring in a document composition environment

Đồng tác giả

Proceedings of the 8th Italian Research Conference on Digital Libraries, Bari, Italy, Feb. 2012, pp. 69-80, CCIS, Springer.

2012

Design, implementation and evaluation of a user generated content service for Europeana

Đồng tác giả

Proceedings of the International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, Berlin, Germany, Sep. 2011, pp. 477-482, LNCS, Springer.

2011