Trần Thị Minh Hoàn (ThS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Khoa học máy tính

hoantm@tlu.edu.vn

 

- Kỹ thuật đồ họa, Tin học đại cương, Tin học văn phòng

Chi tiết...

Họ và tên

ThS. Trần Thị Minh Hoàn

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Khoa học máy tính- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Kỹ thuật đồ họa, Tin học đại cương, Tin học văn phòng

Hướng nghiên cứu:

- Sử dụng mạng noron trong nhận dạng

- Lập trình đồ họa trong thiết kế game.

- Thư viện số.

Các bài báo

[2015]
1. Lý Anh Tuấn, Trần Thị Minh Hoàn. Suy diễn siêu dữ liệu và hiện thực hóa tài liệu kết hợp trong một thư viện số. Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11, 2015.

[2014]
1. Lý Anh Tuấn, Trần Thị Minh Hoàn. Thiết kế và cài đặt nguyên mẫu thư viện số dựa trên logic vị từ. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", Đắk Lắk, tháng 10, 2014, tr. 312-317, Nhà XB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Đề tài nghiên cứu

1. Tham gia đề tài nghiên cứu cấp trường: Thiết kế bài giảng e-learning cho môn tin đại cương, nghiệm thu tháng 12, 2005.

Số Học viên cao học hướng dẫn