Vũ Tiến Thái (ThS. NCS)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

thaivt@tlu.edu.vn

- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

- Toán rời rac

- Lý thuyết tính toán

- Tin đại cương

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Vũ Tiến Thái

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Công nghệ phần mềm - Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

- Toán rời rac

- Lý thuyết tính toán

- Tin đại cương

Hướng nghiên cứu:

- Mạng cảm biến không dây (Wireless Sensor Networks)

+ Định tuyến và định vị trong mạng cảm biến không dây

+ Đánh giá hiệu năng của mạng

Các bài báo

[2013]
1.
Vu, Thai T., Viet D. Nguyen, and Hien M. Nguyen. "An energy-aware routing protocol for wireless sensor networks based on k-means clustering."AETA 2013: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences. Springer Berlin Heidelberg, 2014. 297-306.

Đề tài nghiên cứu

Số Học viên cao học hướng dẫn