Nguyễn Văn Đắc (NCS)
Giảng viên
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

nvdac@tlu.edu.vn

- Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 5

- Các môn Toán cho chương trình tiên tiến 

- Tập hút toàn cục đối với các hệ vi phân đa trị;

- Nghiệm ổn định của các hệ vi phân đa trị.

Chi tiết...

Họ và tên

NCS Nguyễn Văn Đắc

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 5

- Các môn Toán cho chương trình tiên tiến

Hướng nghiên cứu:

- Tập hút toàn cục đối với các hệ vi phân đa trị;

- Nghiệm ổn định của các hệ vi phân đa trị.

Các bài báo


[2015]
Nguyen Van Dac,Tran Dinh Ke, Pullback attractor for differential evolution inclusions with infinite delays, Applied Mathematics and Computation 265 (2015) 667–680

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn