Nguyễn Tuấn Anh (ThS.)
Chuyên viên
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
TTTH

anhnt@tlu.edu.vn

 

Chức vụ: Chuyên viên

Chi tiết...

Họ và tên

KS Nguyễn Tuấn Anh

Địa chỉ nơi làm việc:

Trung tâm tin học

Các môn giảng dạy:

 

Hướng nghiên cứu:

 

 

Hướng đề tài ĐATN

 

 

 

Các bài báo

Không

Đề tài nghiên cứu

Không

Số Học viên cao học hướng dẫn

Không