Nguyễn Thị Thu Hương (ThS.)
Trợ lý Khoa, giảng viên cộng tác
Văn phòng Khoa CNTT, P301-C1


huongnt@tlu.edu.vn

- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khai phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm 

 

- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khái phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm

 

- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khái phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm
- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khái phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm
- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khái phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm
Chi tiết...

Họ và tên

ThS Nguyễn Thu Hương

Địa chỉ nơi làm việc:

Trung tâm tin học- Tầng 2 nhà C5

Các môn giảng dạy:

 

 
- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khai phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm
 

 

Hướng nghiên cứu:

 

- Học máy và khai phá dữ liệu.
- Phân lớp và Hồi quy phi tham số cho bài toán chiều cao.
- Các hướng tiếp cận dựa trên các kỹ thuật học máy cho bài toán học có giám sát.
- Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian.

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

- Xây dựng phần mềm quản lý, website thương mại điện tử

- Cơ sở dữ liệu

 

 

Các bài báo

1. Nguyen Thanh Tung, Huong Nguyen, Yinxu Wu, Li, M.J. Classifying gene data with regularized ensemble trees. In Machine Learning and Cybernetics (ICMLC), 2015 International Conference on , vol.1, no., pp.134-139, 12-15 July 2015 doi: 10.1109/ICMLC.2015.7340911.

URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7340911&isnumber=7340881

Đề tài nghiên cứu

Không

Số Học viên cao học hướng dẫn

Không