Nguyễn Huy Đức (TS. GVCC)
Phụ trách Bộ môn
Tầng 2 nhà C1 Đại học Thủy lợi
BM Khoa học máy tính

ducnghuy@tlu.edu.vn

Giảng dạy các môn Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL, Khai phá dữ liệu, Học máy, Phân tích dữ liệu lớn, Quản trị hệ thống thông tin, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Toán rời rạc, Trí tuệ nhân tạo

Chi tiết...

Họ và tên

TS. GVCC. Nguyễn Huy Đức

Địa chỉ nơi làm việc

Bộ môn Khoa học máy tính, tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy

- Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL

- Khai phá dữ liệu, Học máy.

- Phân tích dữ liệu lớn

- Quản trị hệ thống thông tin

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Toán rời rạc

- Trí tuệ nhân tạo

Hướng nghiên cứu

- Khai phá dữ liệu, Học máy.

- Phân tích dữ liệu lớn

- Trí tuệ nhân tạo