Nguyễn Thị Phương Dung (ThS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Nhà C1, Khoa CNTT
Đại học Thủy Lợi

dungntp@tlu.edu.vn

- Tin học văn phòng
- Tin đại cương
- Ngôn ngữ lập trình
- Lập trình nâng cao

 

Chi tiết...

Họ và tên

Nguyễn Thị Phương Dung

Địa chỉ nơi làm việc:

Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thủy Lợi

Các môn giảng dạy:

Tin văn phòng

Tin đại cương

Ngôn ngữ lập trình

Lập trình nâng cao

Hướng nghiên cứu:

Datamining

BioInfomatics

Hướng đề tài ĐATN

Lập trình ứng dụng

Các bài báo

 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn