Nguyễn Tu Trung
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Nhà C1, Khoa CNTT, Đại học Thủy Lợi


trungnt@tlu.edu.vn

- Hệ Quản trị CSDL
- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
- Phân tích dữ liệu lớn
Chi tiết...

Họ và tên

Nguyễn Tu Trung

Địa chỉ nơi làm việc:

Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thủy Lợi

Các môn giảng dạy:

  • Hệ Quản trị CSDL
  • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
  • Phân tích dữ liệu lớn

Hướng nghiên cứu:

  • Xử lý ảnh
  • Xử lý ảnh viễn thám
  • Xử lý tiếng nói

Hướng đề tài ĐATN

  • Xử lý ảnh
  • Xử lý ảnh viễn thám
  • Xử lý tiếng nói

Các bài báo

 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn