Hoàng Văn Đông
Giảng viên
BM Khoa học Máy tính, Nhà C1, Đại học Thủy Lợi


donghv@tlu.edu.vn

- Phương pháp số
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Chi tiết...

Họ và tên

Hoàng Văn Đông

Địa chỉ nơi làm việc:

Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thủy Lợi

Các môn giảng dạy:

  • Phương pháp số
  • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Hướng nghiên cứu:

  • Modelling
  • Data Mining
  • Machine Learning

Hướng đề tài ĐATN

  • Integrating Modelling, Geographic Information System and Reinforcement Learning

Các bài báo

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn