Nguyễn Huy Đức (TS. GVCC)
Phụ trách Bộ môn
Tầng 2 nhà C1 Đại học Thủy lợi
BM Khoa học máy tính

ducnghuy@tlu.edu.vn

Giảng dạy các môn Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL, Khai phá dữ liệu, Học máy, Phân tích dữ liệu lớn, Quản trị hệ thống thông tin, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Toán rời rạc, Trí tuệ nhân tạo

Chi tiết...

Họ và tên

TS. GVCC. Nguyễn Huy Đức

Địa chỉ nơi làm việc

Bộ môn Khoa học máy tính, tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy

- Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL

- Khai phá dữ liệu, Học máy.

- Phân tích dữ liệu lớn

- Quản trị hệ thống thông tin

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Toán rời rạc

- Trí tuệ nhân tạo

Hướng nghiên cứu

- Khai phá dữ liệu, Học máy.

- Phân tích dữ liệu lớn

- Trí tuệ nhân tạo

Nguyễn Quỳnh Diệp (TS.)
Trưởng bộ môn
Bộ môn Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Đại học Thủy Lợi

diepnq@tlu.edu.vn

- Tin đại cương

- Tin học văn phòng

- Toán Rời rạc

- Xử lý ảnh

 

- Khai phá dữ liệu.

- Tin sinh học.

Chi tiết...

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các sách đã xuất bản

STT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

Hướng dẫn dạy Tin học lớp 12

NXB Giáo dục VN

2009

 

 

2.      Các Giáo trình điện tử

STT

Tên giáo trình

Tác giả

Năm nghiệm thu

1

Phần mềm: Hướng dẫn tự học Visual FoxPro

Nguyễn Quỳnh Diệp

 

2003

2

Giáo trình điện tử “Hướng dẫn học Học phần Hệ quản trị CSDL”

Nguyễn Quỳnh Diệp, Lê Thị Tú Kiên, Nguyễn Thị Kim Ngân

 

2004

3

Giáo trình điện tử “Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu dành cho giảng viên ĐHSP

Nguyễn Quỳnh Diệp

 

2010

 

3.      Các bài báo khoa học đã công bố

[1].           Nguyễn Quỳnh Diệp, Nguyễn Cát Hồ. Đại số gia tử tuyến tính và ứng dụng vào lập luận xấp xỉ trong mô hình mờ nhiều biến. Kỷ yếu hội nghị Khoa học CNTT-ĐHSP HN, p 127-134, 2002.

[2].           Bộ môn Hệ thống thông tin và tri thức. Ứng dụng công nghệ kho dữ liệu trong quản lý đào tạo và hỗ trợ ra quyết định. Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng CNTT trong đào tạo đại học ở các trường ĐHSP”, 2007.

[3].           Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Trần Đăng Hưng. Tái tạo mạng các chất chuyển hóa từ dữ liệu metabolome. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Khoa CNTT-ĐHSP HN, p 44-50, 2010.

[4].           Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Hồ Tú Bảo. Mở rộng và biểu diễn trực quan Mutual Information cho nhiều biến. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Khoa CNTT, p 85-92, 2011.

[5].           Nguyen Quynh Diep, Pham Tho Hoan, Ho Tu Bao, Tran Dang Hung, Pham Quyet Thang. Computational Reconstruction of Metabolic Networks from High-throughput profiling data. Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol 27, No.1, p 23-35, 2011, DOI:10.15625/1813-9663/27/1/460.

[6].           Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Hồ Tú Bảo, Nguyễn Tô Sơn, Trần Đăng Hưng. Mở rộng và biểu diễn trực quan độ đo thông tin tương hỗ cho nhiều biến. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ 5 (FAIR), 11-12/8/2011, Biên Hòa, Đồng Nai, p 85-100, 2011.

[7].           Tho Hoan Pham, Tu Bao Ho, Quynh Diep Nguyen, Dang Hung Tran, Van Hoang Nguyen. Multivariate Mutual Information Measures for Discovering Biological Networks. IEEE - RIVF International Conference on Computing and Comunication Technologies Research, Innovation and Vision for the Future, Feb.27-Mar.01, 2012, Ho Chi Minh city, Vietnam, p 103-108, 2012, DOI:10.1109/rivf.2012.6169834.

[8].           Đỗ Văn Dư, Trần Đăng Hưng, Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn. Phân tích dữ liệu biểu hiện gien bằng các thuật toán Biclustering. Tạp chí Khoa học ĐHSP HN, Vol 57, No.3, p 3-16, 2012.

[9].           Nguyễn Quỳnh Diệp, Trần Đăng Hưng, Trần Thị Thu Bình, Phạm Thọ Hoàn. Dự đoán chức năng Protein bằng phương pháp phân cụm dữ liệu. Đặc san CNTT-Tạp chí khoa học ĐHSP HN, Vol 56, p 3-16, 2012.

[10].       Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Nguyễn Tô Sơn, Trần Đăng Hưng. Một đề xuất mở rộng Mutual Information cho trường hợp 3 biến. Đặc san CNTT-Tạp chí khoa học ĐHSP HN, Vol 56, p 17-28, 2012.

[11].       Nguyễn Quỳnh Diệp, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thọ Hoàn, Trần Đăng Hưng. Mở rộng độ đo thông tin tương hỗ có điều kiện cho trường hợp nhiều biến. Tạp chí khoa học ĐHSP HN, Vol 58, p 3-12, 2013.

[12].       Quynh Diep Nguyen, Tho Hoan Pham, Tu Bao Ho, Van Hoang Nguyen, Dang Hung Tran. Reconstruction of Triple-wise Relationships in Biological Networks from Profiling Data. The 9th International Conference on Computing and Information Technology-IC2IT, May 9-10, 2013, Bangkok, Thailand,  Vol 209, p 205-215, DOI: 10.1007/978-3-642-37371-8_24.

[13].       Nguyễn Quỳnh Diệp, Phạm Thọ Hoàn, Hồ Tú Bảo. Các độ đo thông tin tương hỗ đa biến có điều kiện. Journal of Computer Science and Cybernetics, Vol 30, No.2, pp. 117-126, DOI:10.15625/jcc.v30i2.3350, 2014.

4. Danh sách đề tài nghiên cứu tham gia thực hiện trong 10 năm gần nhất:

STT

Tên đề tài

Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò tham gia

1

Nghiên cứu kỹ thuật Khai mỏ dữ liệu để xây dựng kho dữ liệu phục vụ công tác đào tạo ở Trường ĐH Sư phạm

Trường ĐHSP Hà nội

MS: SP-05-71

2005-2006

Thành viên

2

Thiết kế kho dữ liệu (Data Warehouse) phục vụ công tác đào tạo ở trường ĐHSP

Bộ GD& ĐT

MS: B2006-17-42

2006-2007

Thành viên

3

Nhận dạng các phần tử điều khiển quá trình phiên mã gen bằng các phương pháp học máy

Bộ Khoa học và công nghệ

MS: 2002.06

2006-2007

Thành viên

4

Phát triển các phương pháp tính toán để phát hiện tri thức từ dữ liệu gen

Bộ GD&ĐT

MS: B2008-17-128

2008-2009

Thành viên

5

Khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức từ dữ liệu sinh học phân tử

Trường ĐHSP Hà nội

MS: SPHN-08-251TRIG

2008-2011

Thành viên

6

Các phương pháp dựa trên máy tính để tìm kiếm tri thức tiềm ẩn trong dữ liệu sinh học hệ thống

NAFOSTED-Bộ KHCN

MS: 102.03.21.09

2009-2012

Thành viên

7

Thiết kế “Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu dành cho giảng viên ĐHSP HN”

Trường ĐHSP HN

2010

Chủ nhiệm

8

Nâng cao chất lượng giờ dạy thực hành các môn lập trình cho ngành CNTT

Trường ĐHSP HN

2012-2013

Thành viên

9

Khai phá tri thức từ các mạng dữ liệu sinh học sử dụng các phương pháp học máy

Bộ GD&ĐT

MS:102.01-2011.05

 

2011-2013

Thành viên

10

Phát hiện các quan hệ gián tiếp từ dữ liệu sinh học để tái tạo mạng sinh học

Cấp trường

2016-2017

Chủ nhiệm

Nguyễn Ngọc Doanh (TS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, P202-C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

doanhnn@tlu.edu.vn

- Mô hình hóa

- Mô phỏng

- Phương pháp số

- Toán rời rạc

Chi tiết...

Họ và tên

TS. Nguyễn Ngọc Doanh

Địa chỉ nơi làm việc

Bộ môn Khoa học máy tính, tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy

- Phương pháp số

- Toán rời rạc

Hướng nghiên cứu

- Mô hình hóa

- Mô phỏng

 

Các bài báo

[20] Nguyen Ngoc Doanh, Dao Tuan Anh, Effect of Refuge and Density Independent Migration on the Dynamics of Predator-Prey System, Vietnam Journal of Mathematical Applications, 11(1), 1-16, 2015.

[19] Vu Thu Thao, Nguyen Ngoc Doanh, Nguyen Nhi Gia Vinh, Nguyen Thi Ngoc Anh, An Agent-Based Model for Brown Plant Hopper and Rice Development Impacted by Flower Spatial Distribution, Journal of Science and Technology, 137(7), 197-201, 2015.

[18] Nguyen Thi Ngoc Anh, Dao Huy Du, Nguyen Ngoc Doanh, Simulation of Against Forest Fire By Using Agent-Based Modeling, Journal of Science and Technology, 137(7), 141-145, 2015.

[17] Doanh Nguyen-Ngoc, Kien Pham-Nhu, Patrick Taillandier, Olivier Monga, 3D Approximation of Pore Space in Soil Structure By Using GAMA Platform, Journal of Science and Technology, 137(7), 41-45, 2015.

[16] Ali Moussaoui, Nguyen Ngoc Doanh, Pierre Auger, Analysis of a Model Describing Stage-Structure Population Dynamics Using Hawk-Dove Tactics, ARIMA Journal, vol 20, 127-143, 2015.

[15] Babacar Leye, Doanh Nguyen-Ngoc, Olivier Monga, Patricia Garnier, Naoise Nunan, Simulating Biological Dynamics Using Partial Differential Equations: Application to Decomposition of Organic Matter in 3D Soil Structure, Vietnam Journal of Mathematics, 43 (4), 801-817, 2015.

[14] Hieu Nguyen-Trong, Doanh Nguyen-Ngoc, Spatial Heterogeneity, Fast Migration and Coexistence of Intraguild Predation Dynamics, Journal of Biological Systems, 1-14, 23 (1), 79, 2015.

[13] Doanh Nguyen-Ngoc, Babacar Leye, Olivier Monga, Patricia Garnier, Naoise Nunan, Modeling Microbial Decomposition in Real 3D Soil Structures Using Partial Differential Equations, International Journal of Geosciences, 4, 15-26, 2013.

[12] Doanh Nguyen-Ngoc, Dao Tuan Anh, Effects of Refuge and Density Independent Migration on Predator-Prey Dynamics, Vietnamese Journal of Mathematical Applications, 1-16, 1(11), 2013.

[11] Doanh Nguyen-Ngoc, Tran Quang Huy, Pham Thanh Son, Mix Interactions Promote Coexistence of Bacteria Species in Soil Environment, Addendum Proceeding of RIVF 2013 Conference, 40-43, 2013.

[10] Phan Thi Ha Duong, Doanh Nguyen-Ngoc, Kevin Perrot, Effects of Migration of Three Competing Species on Their Distributions in Multizone Environment, Proceeding of RIVF 2013 Conference, 227-232, 2013.

[9] Ali Moussaoui, Doanh Nguyen-Ngoc, Pierre Auger. A Stage Structured Population Model with Mature Individuals Using Hawk and Dove Tactics, accepted in journal ARIMA, 2013.

[8] Doanh Nguyen-Ngoc, Tri Nguyen-Huu, Pierre Auger. Effects of Fast Density Dependent Dispersal on Pre-Emptive Competition Dynamics. Ecological Complexity, 26-33,10, 2012.

[7] Doanh Nguyen-Ngoc, Thi Ha Duong Phan, Thi Ngoc Anh Nguyen, Alexis Drogoul, Jean-Daniel Zucker. A Disk Graph-Based Model for Competition System in a Two-Patch Environment. International Journal of Modern Physics, accepted, 2012.

[6] Doanh Nguyen-Ngoc, Tri Nguyen-Huu, Pierre Auger. Effects of Refuges and Density Dependent Dispersal on Interspecific Competition Dynamcis. International Journal of Bifurcation and Chaos, 1250029, 22(2), 2012.

[5] Doanh Nguyen-Ngoc, Rafael Bravo de la Parra, Miguel Angel Zavala, Pierre Auger. Competition and Species Coexistence in a Meta-Population Model: Can Fast Asymmetric Migration Reverse the Outcome of Competition in a Homogeneous Environment? Journal of Theoretical Biology, 256-263, 2010.

[4] Doanh Nguyen-Ngoc, Patrick Taillandier, Alexis Drogoul, Pierre Auger. Infering Equation-Based Models From Individual-Based Models. Proceeding in PRIMA Conference, India, 183-190, 2010.

[3] Doanh Nguyen-Ngoc, Thi Ha Duong Phan, Thi Ngoc Anh Nguyen, Alexis Drogoul, Jean-Daniel Zucker. Disk Graph Based-Model for Competition Dynamics. Proceeding in RIVF Conference, Vietnam, 254-257, 2010.

[2] Doanh Nguyen-Ngoc, Alexis Drogoul, Pierre Auger. Methodological Steps and Issues When Deriving Individual-Based Models from Equation-Based Models: A Case Study in Population Dynamics. Proceeding in PRIMA, Vietnam, 295-306, 2008.

[1] Doanh Nguyen-Ngoc, On Stability of Solutions of Algebraic Differential Equation with Index 2, Journal of Science, Hanoi National University of Education, 4, 2004.

Presentations

[16] Effect of Refuge and Density Independent Migration on the Dynamics of Predator-prey System, 6th International Conference on High Performance Scientific Computing, March, Hanoi, Vietnam, 2015.

[15] A Discrete Model for Competition in Multi-zone Environment, The first NTU-VIASM Workshop on Discrete Mathematics, December, Hanoi, Vietnam, 2014.

[14] Asymptotic Behavior of Microbial Degradation Dynamics in Soil, Summer School on Analysis and Applications of Partial Differential Equations, September, Graz, Austria, 2014.

[13] Simulating Biological Dynamics Using Partial Differential Equations: Application to Decomposition of Organic Matter in 3D Soil Structure, Mini-workshop on Partial Differential Equations: Analysis and Applications August, Hanoi, Vietnam, 2014.

[12] Effects of Spatial Heterogeneity and Individuals’ behaviors on Population Dynamics, Mini-workshop on Differential Equations and Applications, October, Hanoi, Vietnam, 2013.

[11] Modeling and Simulation of Microbial Dynamics in Soil, The 8th Vietnamese Mathematical Conference, August, Nha Trang, Vietnam, 2013

[10] Effects of Migration of Three Competing Species on Their Distributions in Multizone Environment, Joint Workshop on Applied Mathematics and Informatics, March, Hanoi, Vietnam, 2013.

[9] An Individual-Based Model for Competition Dynamics, Joint Workshop on Applied Mathematics and Informatics, March, Hanoi, Vietnam, 2011.

[8] Disk Graph-Based Model for Competition Dynamics, RIVF, November, Hanoi, Vietnam, 2010.

[7] An Individual-Based Model for Competition Dynamics, Joint Workshop on Applied Mathematics and Informatics, March, Kyoto, Japan, 2010.

[6] Aggregation Method and Its Application to Competition Dynamics, International Conference on Differential Equations and Applications, May, Hanoi, Vietnam, 2009.

[5] Competition and Species Coexistence in a Meta-Population Model: Can Fast Asymmetric Migration Reverse the Outcome of Competition in a Homogeneous Environment, International Workshop on Modeling and Simulation of Complex Systems, October, Hanoi, Vietnam, 2009.

[4] Methodological Step and Issues When Deriving Individual-Based Models from Equation-Based Models: A Case Study in Population Dynamics, PRIMA, December, Hanoi, Vietnam, 2008.

[3] Effect of Density Dependent Migration on Competition Dynamics, Days of MAT (Mod Modélisation et Application Thématiques), October, Senegal, 2007.

[2] Competition Model with Species Using Hawk-Dove Tactics, International Conference on Differential Equations and Applications, UCAM, June, Marrakech, Morocco, 2006.

[1] On Stability of Solutions of Algebraic Differential Equations, International Conference on Differential Equations and Applications, August, Ho Chi Minh, Vietnam, 2004.

Đề tài nghiên cứu

 

Số học viên cao học hướng dẫn

3

   
   

 

Đặng Thị Thu Hiền (TS.)
Phó trưởng khoa kiêm trưởng bộ môn
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Hệ thống thông tin

Hiendt@tlu.edu.vn

- Neural networks, Regression, Data mining, Machine learning.

- Cơ sở dữ liệu, Khai phá dữ liệu, 

- Quản trị hệ thống thống tin, Học máy, Phân tích dữ liệu lớn.

 

Chi tiết...

Họ và tên

Đặng Thị Thu Hiền

Địa chỉ nơi làm việc:

Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thủy Lợi

Các môn giảng dạy:

Khai phá dữ liệu, Cơ sở dữ liệu

Quản trị hệ thống thống tin, Học máy, Phân tích dữ liệu lớn.

Hướng nghiên cứu:

- Artificial intelligence, Neural networks, Deep learning

- Regression

- Data mining

- Machine learning

Hướng đề tài DATN, LVCH, LATS

- Học máy, trí tuệ nhân tạo, mạng neural

- Khai phá dữ liệu, phân cụm, phân lớp

- Nhận dạng

- Phân tích dữ liệu trong các lĩnh vực đời sống xã hội

Các bài báo

- Dang Thi Thu Hien, Hoang Xuan Huan and Le Xuan Minh Hoang (2015), “An effective solution to regression problem by RBF neuron network”, Int. J. of Operation Research and Information System – IJORIS, Vol. 6, Issue 4, 2015.

- Hoang Xuan Huan, Dang Thi Thu Hien and Huynh Huu Tue (2011), “An efficient algorithm for training interpolation RBF networks with equally spaced nodes”, IEEE Transactions on Neural Networks ISSN: 10459227, Vol.22, No. 6, p.982-988, June 2011. [SCI]

- Dang Thi Thu Hien, H.X. Huan and H.T.Huynh (2009), “Multivariate Interpolation using Radial Basis Function Networks”, International Journal of Data Mining, Modelling and Management Science (IJDMMM) ISSN online: 1759-1171, ISSN print: 1759-1163, Vol.1, No.3, pp.291-309. [Scopus]

- Dang Thi Thu Hien, H.X. Huan and H.T. Huynh (2008), “Local RBF Neural Networks for Interpolating Multivariate Functions”, Addendum Contributions to the 2008 IEEE International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future in Computing & Communication Technologies, ENST 2008 S 001, pp. 70-75.

- Hoang Xuan Huan, Dang Thi Thu Hien and Huu Tue Huynh, “A Novel Two-Phase Efficient Algorithm for Training Interpolation Radial Basis Function Networks”, Signal Processing ISSN: 0165-1684, Vol. 87, Issue 11 2007, pp. 2708–2717. [SCIE].

- Dang Thi Thu Hien, Hoang Thi Ngoc Trang and Le Xuan Minh Hoang “Regression proplem by RBF”, Transport and Communication Science Journal, No.35, p. 50-56, Nov. 2013.

- Dang Thi Thu Hien, “Interpolating Function by RBF Neural Networks”, Transport and Communication Science Journal, No.32, p. 206-215, Nov. 2010.

- Dang Thi Thu Hien and Hoang Xuan Huan, One Phase Algorithm for Quick Training for an Interpolation RBF Networks with Equally Spaced Nodes, Proceedings of the Vietnamese National Workshop on Some Selected Topics of Information Technology, Dai Lai, Vietnam, p. 314–323, 2007.

- Dang Thi Thu Hien, Training Algorithm for RBF Interpolation Networks, Proceedings of the First Scientific Workshop of the University of Electric Power, Hanoi, Dec. 2006.

- Hoang Xuan Huan, Dang Thi Thu Hien, An Iterative Algorithm for Training an Interpolation RBF Networks, Proceedings of the Vietnamese National Workshop on Some Selected Topics of Information Technology, Haiphong, Vietnam, p. 314–323, 2005.

- Dang Thi Thu Hien, Outlier in Datamining, Proceedings of the 15th Scientific Workshop of the University of Transport and Communications, Hanoi, Sep. 2005.

- Đặng Thị Thu Hiền (chủ biên), Đỗ Thanh Thủy và Nguyễn Kim Sao (2015), Giáo trình: Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu. NXB Giao Thông Vận Tải.

- Đặng Thị Thu Hiền (2013), Giáo trình: Cơ sở dữ liệu, NXB Giao thông Vận tải.

- Đặng Thị Thu Hiền (chủ biên), Cao Thị Luyên và Bùi Hồng Nhung (2012), Giáo trình: Tin học đại cương dành cho khối kinh tế. NXB Giao Thông Vận Tải.

Đề tài nghiên cứu

- Đề tài cấp nhà nước (NAFOSTED) 2009-2011, Xây dựng mô hình biến đổi axit amin của vi rút.

- Đề tài cấp Bộ 2008, Mạng nơron RBF và ứng dụng

- Đề tài cấp Bộ 2005, Phần tử ngoại lai trong khai thác dữ liệu

- Đề tài cấp cơ sở 2003, Lập trình cho HandHeld trên môi trường Windows CE.

Số Học viên cao học hướng dẫn

- Hướng dẫn gần gần 20 học viên cao học, đã bảo vệ thành công luận văn và nhận bằng thạc sĩ Công nghệ thông tin.

Phạm Thanh Bình (ThS.)
Phó trưởng BM
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT,Tầng 3- C5 ĐH Thủy lợi


binhpt@tlu.edu.vn

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Hệ điều hành

- Kiến trúc máy tính

 

Chi tiết...

Họ và tên

Phạm Thanh Bình 

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 301- Tầng 3- C5

Các môn giảng dạy:

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Hệ điều hành

- Kiến trúc máy tính

Hướng nghiên cứu:

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 

   

Các bài báo

 

 

Học viên cao học và NCS

 

   
   
Lý Anh Tuấn (TS.)
Trưởng Bộ môn
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Trường ĐH Thủy lợi

tuanla@tlu.edu.vn

Tin đại cương

Ngôn ngữ lập trình

Lập trình nâng cao

Trí tuệ nhân tạo

Engineering Graphics and Computing

 

Các hướng nghiên cứu chính

Nghiên cứu đề xuất các mô hình thư viện số, các dịch vụ thư viện số.

Nghiên cứu về các công nghệ web ngữ nghĩa.

Chi tiết...

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Các đề tài Nghiên cứu khoa học

Tạp chí quốc gia

 

 

 

Suy diễn siêu dữ liệu và hiện thực hóa tài liệu kết hợp trong một thư viện số

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", TP. Hồ Chí Minh, tháng 11, 2015, tr. 293-298, Nhà XB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

2015

Thiết kế và cài đặt nguyên mẫu thư viện số dựa trên logic vị từ.

Tác giả

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", Đắk Lắk, tháng 10,2014, tr. 312-317, Nhà XB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

2014

Hội nghị quốc tế

 

 

 

Metadata inference for description authoring in a document composition environment

Đồng tác giả

Proceedings of the 8th Italian Research Conference on Digital Libraries, Bari, Italy, Feb. 2012, pp. 69-80, CCIS, Springer.

2012

Design, implementation and evaluation of a user generated content service for Europeana

Đồng tác giả

Proceedings of the International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, Berlin, Germany, Sep. 2011, pp. 477-482, LNCS, Springer.

2011

Nguyễn Hữu Thọ (TS.)
Trưởng bộ môn
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

nhtho@tlu.edu.vn

- Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 4C, Toán 5 cho sinh viên chính quy và VLVH

- Calculus 1, Calculus 2, Calculus 3, Introduction to Differential Equations cho Chương trình tiên tiến

- Phân tích và tối ưu hóa hệ thống cho Chương trình Cao học

Chi tiết...

Họ và tên

TS. Nguyễn Hữu Thọ

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 4C, Toán 5 cho sinh viên chính quy và VLVH

- Calculus 1, Calculus 2, Calculus 3, Introduction to Differential Equations cho Chương trình tiên tiến

- Phân tích và tối ưu hóa hệ thống cho Chương trình Cao học

Hướng nghiên cứu:

- Công thức dạng Hopf – Lax cho nghiệm toàn cục của bài toán Cauchy đối với phương trình Hamilton – Jacobi.

- Nghiệm suy rộng của hệ các luật bảo toàn

- Phương pháp Front Tracking

- Một số vấn đề ứng dụng trong bài toán truyền tải khuếch tán

Các bài báo

[1999]
1. Tran Duc Van, Mai Duc Thanh and Nguyen Huu Tho, Explicit weak solutions to scalar conservation laws, Proceeding of the International Conf. On PDEs and their Appls, 1999.

[2002]

1. Tran Duc Van, Mai Duc Thanh and Nguyen Huu Tho, On Lax-Oleinik type formulas for weak solutions to scalar conservation laws, Vietnam. J. Math.

[2003]

1. Nguyen Huu Tho, Hopf-type estimates for solutions to Hamilton-Jacobi equations with convex-concave initial data, Electronic Journal of Differential Equations
[2004]

1.Nguyen Huu Tho, On Hopf-Lax type formulas to Hamilton-Jacobi equations, Tạp chí KHKT Thủy Lợi & Môi trường

[2005]

1. Nguyen Huu Tho, Hopf-Lax-Oleinik type formula for multi-time Hamilton-Jacobi equations, Acta Mathematica Vietnamica.

[2006]

1. Nguyen Huu Tho, Hopf-Lax type formulas for Hamilton-Jacobi equations with semicontinuous initial datas, Proceeding of the 6th International Conference on the relationship between Mathematics and Environment.

[2009]

1.Nguyen Huu Tho, Existence and uniqueness of viscosity solutions of stationary Hamilton-Jacobi equations, Proceeding of the conference on 50th aniversary of Hanoi Water Resources University.
[2010]

1. Nguyen Huu Tho, Explicit solutions for Multi-time Hamilton-Jacobi equations, Proceeding of the International Workshop On Methods of Modern Mathematical Analysis and Applications.

[2011]

1. Nguyen Huu Tho, Explicit solution for conservation laws, Tuyển tập báo cáo khoa học: Hội nghị Khoa học kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Công nghệ Thông tin, 11/2011.

[2014]

1. Nguyen Huu Tho, Phương pháp phân tích trực giao cho phương trình truyền tải khuếch tán, Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2014.

2. Nguyen Huu Tho, Hopf- Lax-Ttype formulas for multi-time Hamilton-Jacobi Equations, Vietnam Journal of Mathematical Application, Vol. 12, No.2, 2014.

[2015]

1. Nguyen Huu Tho, Sự ổn định của sơ đồ sai phân theo phương pháp đặc trưng đối với dòng chảy một chiều, đã được nhận đăng trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2015.

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn

- Số học viên đã bảo vệ: 8

- Số học viên đang hướng dẫn : 4

   
   
Trần Mạnh Tuấn (TS.)
Phó Trưởng bộ môn
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Trường ĐH Thủy lợi

tuan_tm@tlu.edu.vn

Các môn giảng dạy

       Phân tích và thiết kế HTTT

       Phát triển ƯD cho các thiết bị di động

       Nền tảng phát triển web

       Công nghệ Web & HTTT

       Nhập môn hệ thống phân tán

Hướng nghiên cứu

        Artificial intelligence

        Data mining

        Machine learning

Chi tiết...

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Nghiên cứu khoa học

Hướng đề tài DATN

- Khai phá dữ liệu, phân cụm, phân lớp

- Học máy, trí tuệ nhân tạo

- Phân tích dữ liệu trong đời sống xã hội

Các bài báo

[1]. Le Hoang Son, Tran Manh Tuan, (2017), “Dental segmentation from X-ray images using semi-supervised fuzzy clustering with spatial constraints”,Engineering Applications of Artificial Intelligence,59, 186-195.

[2]. Duong Thi Thu Huyen, Nguyen Thanh Binh, Tran Manh Tuan, Truong Quang Trung, Nguyen Gia Nhu, Nilanjan Dey, Le Hoang Son (2017), “Analyzing trends in hospital-cost payments of patients using ARIMA and GIS: Case study at the Hanoi Medical University Hospital, Vietnam”, Journal of Medical Imaging and Health Informatics, in press.

[3]. Tran Manh Tuan, Nguyen Thanh Duc, Pham Van Hai, Le Hoang Son (2017), “Dental diagnosis from x-ray images using fuzzy rule-based systems”, International Journal of Fuzzy System Applications, 6(1), 1-16.

[4]. Tran Thi Ngan, Tran Manh Tuan, Le Hoang Son, Nguyen Hai Minh, Nilanjan Dey (2016), “Decision makinh based on fuzzy aggregation operators for medical diagnosis from dental X-ray images”, Journal of Medical Systems, 40(12), 280: pp 1-7.

[5]. Le Hoang Son, Mai Ngoc Khuong, Tran Manh Tuan (2016), “A new neuro-fuzzy inference system for insurance forecasting”, Proceeding of 1st International Conference on Advances in Information and Communication Technology (ICTA 2016), December 12-13, 2016, Thai Nguyen, Vietnam, Springer US, 538, 63-72.

[6]. Tran Manh Tuan, Nguyen Hai Minh, Nguyen Van Tao, Tran Thi Ngan, To Huu Nguyen (2016), “Medical Diagnosis from Dental X-Ray Images: A Novel Approach Using Clustering Combined with Fuzzy Rule-based Systems”, Proceeding of 35th North American fuzzy information processing society (NAFIPS’2016), October 31 - November 4, 2016, Texas, USA, IEEE 259-264.

[7]. Duong Thi Thu Huyen, Tran Manh Tuan, Le Hoang Son, Alexis Drogoul (2016), “Semi-supervised fuzzy co-clustering for hospital-cost analysis from electronic medical records”, Proceeding of 8th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016), October 6-8, 2016, Hanoi, Vietnam, IEEE, 25-30.

[8]. Nguyễn Thu Hương, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Thu Huyền, Trần Duy Minh, Đỗ Thanh Mai(2016), “Sử dụng phân cụm bán giám sát mờ kết hợp với hệ thống thông tin địa lý trong phân tích và dự báo số liệu thống kê”,tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 155(10), 131-136.

[9]. Tran Manh Tuan, Tran Thi Ngan, Nguyen Thuy Hoa, Nguyen Ba Loi (2016), “Dental image segmentation based on the combination between fuzzy clustering and semi-supervised fuzzy clustering algorithms using spatial information”, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 3(6), 18-23.

[10]. Tran Manh Tuan, Tran Thi Ngan, Le Hoang Son (2016), “A Novel Semi-Supervised Fuzzy Clustering Method based on Interactive Fuzzy Satisficing for Dental X-Ray Image Segmentation”, Applied Intelligence, 45(2), 402-428.

[11]. Tran Manh Tuan, Le Hoang Son (2016), “A novel framework using graph-based clustering for dental x-ray image search in medical diagnosis”, International Journal of Engineering and Technology, 8(6), pp.428-433

[12]. Le Hoang Son, Tran Manh Tuan (2016), “A cooperative semi-supervised fuzzy clustering framework for dental X-ray image segmentation”, Expert Systems With Applications, 46, pp. 380 – 393.

[13]. Tran Manh Tuan, Le Hoang Son, Le Ba Dung (2015), “Dynamic semi-supervised fuzzy clustering for dental X-ray image segmentation: an analysis on the additional function”, Journal of Computer Science and Cybernetics, 31(4), 323-339.

[14]. Trần Mạnh Tuấn, Phạm Huy Thông, Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Đình Hóa (2015), “Đánh giá hiệu năng của thuật toán phân cụm mờ bán giám sát cho bài toán phân đoạn ảnh nha khoa”, kỷ yếu hội thảo quốc gia về nghiên cứu cơ bản năm 2015 (Fair 2015), tại Hà Nội, 130-143.

[15]. Lê Bá Dũng và Trần Mạnh Tuấn (2014), “Ứng dụng phân cụm trừ mờ cho bài toán nhận dạng hệ điều khiển tự động từ dữ liệu”, tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 116, số 02, trang 73-78.

[16]. Le Ba Dung, Tran Manh Tuan (2013), “Markov model in proving the convergence of fuzzy genetic algorithm”, tạp chí Khoa học và công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 51(3), 267-276.

[17]. Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn (2012), “Phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên giải một loại bài toán điều khiển chứa tích phân bội và ứng dụng”, tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 90(02), 93-99.

[18]. Nguyễn Phương Huy, Trần Mạnh Tuấn, Lê Bá Dũng (2012), “Phân cụm trừ mờ và giải thuật di truyền ứng dụng cho bài toán thiết kế điều khiển tự động từ dữ liệu”, kỷ yếu hội thảo quốc gia về cơ điện tử lần thứ 6 năm 2012 (VCM 2012), tại Hà Nội, 101-106

[19]. Trần Mạnh Tuấn, Lê Bá Dũng (2011), “Mô hình markov trong chứng minh tính hội tụ của giải thuật di truyền mờ”, kỷ yếu hội thảo quốc gia về một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông năm 2011 (@ 2011), tại Cần Thơ, 191-203.

[20]. Lê Bá Dũng và Trần Mạnh Tuấn (2010), “Một số phương pháp phân cụm dữ liệu”, tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 69(07), 15-20.

[21]. Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn, Phạm Bích Trà (2009), “Mô hình kết hợp các số liệu địa chấn với các số liệu địa chất – địa vật lý để dự báo động đất”,tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 52(4), 60-63.

Đề tài nghiên cứu

- Đề tài cấp cơ sở, 2016, Cải tiến phân cụm mờ bán giám sát mờ trong phân đoạn ảnh nha khoa;

- Đề tài cấp cơ sở, 2015, Cải tiến hàm mục tiêu trong phân cụm mờ;

- Đề tài cấp cơ sở, 2014, Nghiên cứu các ràng buộc trong phân cụm nửa giám sát và ứng dụng;

- Đề tài cấp cơ sở, 2013, Nghiên cứu phương pháp học của tính toán mềm cho việc phân cụm cho hệ thống thông tin;

Phạm Tuấn Minh (TS.)
Phó trưởng Bộ môn
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

minhpt@tlu.edu.vn

 • Performance Optimization of Distributed Systems
 • Future Internet Architectures and Protocols
 • Network Functions Virtualization
 • Information-Centric Networking
 • Delay/Disruption Tolerant Networking

Teaching

  Previous classes (Computer Networks, B.Sc. course, Operating Systems, B.Sc. course, Microprocessors, B.Sc. course)

Chi tiết...

COLLABORATION

Research visits in 2015:

Serge Fdida, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), France

Research visits in 2013:

Eitan Altman, University of Avignon, France

 

George Kesidis, Pennsylvania State University, USA

Research visits in 2011:

Kavé Salamatian, University of Savoie, France

PROJECTS

 • UNIT : UNIT addresses the significant challenges associated with the development of Network Functions Virtualization in order to provide the complex network services with the highest level of robustness, efficiency, and flexibility to consumers (PI)
 • ANR CROWD Comsumer Generated Mobile Wireless Media

PROFESSIONAL ACTIVITIES

Technical Program Committee:

IEEE CCNC '17 (FI4D)

IEEE ICCE '16IEEE NICS '16IEEE ATC '16IEEE CCNC '16 (FI4D)

IEEE NICS '15IEEE ATC '15ECIT '15

IEEE ICCE '14IEEE CloudCrypto '14

Reviewer: 

Elsevier Computer Communications JournalACM Computing ReviewsIEEE ICC' 17

Session chair:

IFIP Networking '13, Brooklyn, NY, USA, 2013

Talks and Conference Presentations:

Pricing in Information-Centric Network Interconnection, the Computer Science Department, University of Avignon, France, 2013

Pricing in Information-Centric Network Interconnection, IFIP Networking '13, Brooklyn, NY, USA, 2013

DTN support for news dissemination in an urban area, IFIP Networking '11, Valencia, Spain, 2011

 

DISSERTATION

 • T.-M. Pham, Modeling and Analysis of Content Distribution in Disruption Tolerant Networks, Ph.D. Dissertation, University Pierre et Marie Curie, December 2011. pdf

PUBLICATIONS

Paper submitted or in progress:

 • T.-M. Pham, M. Minoux, S. Fdida, M. Pilarski, Optimization of content caching in Content-Centric Networks

Paper in referred journals:

 • L. M. Pham and T.-M. Pham, Autonomic Fine-grained Replication and Migration at Component Level on Multicloud, Vietnam Journal of Computer Science 4 (1) (2017) pp. 39-49 [ publisher ]
 • F. Kocak, G. Kesidis, T.-M. Pham, S. Fdida, The effect of caching on a model of content and access provider revenues in Information-Centric Networks, SCIENCE Journal, vol 2, no 3 (2013), pp. 160-169 [ publisher ]

 •  

  T.-M. Pham, S. Fdida, DTN support for news dissemination in an urban area, Computer Networks 56 (2012) pp. 2276-2291. [ final draft ] [ publisher ]

 • T.-M. Pham, T.-H. Nguyen, A QoS-oriented scheduling solution for WiMAX networks, Journal of Computer Science and Cybernetics 24 (2) (2008) 179-189.

Paper in referred conferences:

 • T.-M. Nguyen, S. Fdida, T.-M. Pham, A comprehensive resource management and placement for Network Functions Virtualization, in Proc. IEEE Netsoft 2017, Bologna, Italy, Jul. 2017.
 • T.-M. Pham, T.-T.-L. Nguyen, S. Fdida, H. T. T. Binh, Online load balancing for Network Functions Virtualization, in Proc. IEEE ICC, Paris, France, May 2017. [ tech report ]

 • T.-M. Pham and L. M. Pham, Load Balancing using multipath routing in Network Functions Virtualization, in Proc. the 12th IEEE RIVF, Hanoi, Vietnam, Nov. 2016. [ publisher ]

 • T.-T.-L. Nguyen, T.-M. Pham, H. T. T. Binh, Adaptive multipath routing for Network Functions Virtualization, in Proc. IEEE SoICT 2016, Hochiminh City, Dec. 2016. [ publisher ]

 • L. M. Pham and T.-M. Pham, Autonomic fine-grained migration and replication of component-based applications across multi-clouds, in Proc. IEEE NICS, Hochiminh City, Vietnam, Sep. 2015, pp. 5-10.  [ publisher ]

 • T.-M. Pham, Analysis of ISP caching in Information-Centric Networks, in Proc. the 11th IEEE RIVF, CanTho, Vietnam, Jan. 2015, pp. 151-156.  [ final draft ] [ publisher ]

 • G. Kesidis, F. Kocak, T.-M. Pham, S. Fdida, The effect of caching on a model of content and access provider revenues in Information-Centric Networks, in Proc. IEEE EconCom, Washington D.C, Sept. 2013. (Best paper award) [ tech report ] [ publisher ]

   

 

 •  

  T.-M. Pham, S. Fdida., P. Antoniadis, Pricing in Information-Centric Network interconnection, in Proc. IFIP NETWORKING 2013, Brooklyn, NY, May 2013. [ final draft ] [ tech report ] [ publisher ]

   

 •  

  T.-M. Pham, S. Fdida, DTN support for news dissemination in an urban area, in Proc. IFIP NETWORKING 2011, Vol. 6640 of Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin / Heidelberg, 2011, pp. 120-133. [ final draft ] [ tech report ] [ publisher ]

   

 • T.-M. Pham, S. Fdida, Delay estimation of a user-preferred content distribution scheme in Disruption Tolerant Networks, in Proc. ACM AINTEC, Bangkok, Thailand, Nov. 2009, pp. 3-10. [ final draft ] [ publisher ]

Nguyễn Mạnh Hiển (TS.)
Giảng viên
Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thủy Lợi
Bộ môn Khoa học máy tính

hiennm@tlu.edu.vn

Giảng dạy về lập trình, thuật toán và truy hồi thông tin. Nghiên cứu về khai phá dữ liệu và học máy. Quan tâm đến khoa học máy tính và công nghệ thông tin nói chung.

Chi tiết...

Họ và tên

TS. Nguyễn Mạnh Hiển

Địa chỉ nơi làm việc

Bộ môn Khoa học máy tính, tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy

- Tin học đại cương (Introduction to Programming in C++)

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data Structures and Algorithms in C++)

- Truy hồi thông tin và tìm kiếm web (Information Retrieval and Web Search)

- Thuật toán nâng cao (Advanced Algorithms)

Hướng nghiên cứu

- Khai phá dữ liệu (Data Mining)

- Dữ liệu truyền dòng (Streaming Data)

- Học máy (Machine Learning)

Các bài báo

1. Thang Cao, Hung T. Nguyen, Hien M. Nguyen, and Yukinobu Hoshino, “Modeling emotional evaluation of traditional Vietnamese Aodai clothes based on computer vision and machine learning,” Industrial Applications of Affective Engineering, pp.111-122, 2014.

2. Thai T. Vu, Viet D. Nguyen, and Hien M. Nguyen, “An energy-aware routing protocol for wireless sensor networks based on k-means clustering,” in Proceedings of the International Conference on Advanced Engineering - Theory and Applications, 2013, pp.297-306.

3. Hien M. Nguyen, Eric W. Cooper, and Katsuari Kamei, “Adaptive data reuse for classifying imbalanced and concept-drifting data streams,” International Journal of Innovative Computing, Information, and Control, vol.8, no.7(B), pp.4995-5010, 2012.

4. Hien M. Nguyen, Eric W. Cooper, and Katsuari Kamei, “Mining imbalanced and concept-drifting data streams using support vector machines, ”ICIC Express Letters, vol.6, no.2, pp.455-460, 2012.

5. Hien M. Nguyen, Eric W. Cooper and Katsuari Kamei, “A comparative study on sampling techniques for handling class imbalance in streaming data,” in Proceedings of the 6th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems, 2012, pp.1762-1767.

6. Hien M. Nguyen, Eric W. Cooper, and Katsuari Kamei, “Borderline over-sampling for imbalanced data classification,” International Journal of Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms, vol.3, no.1, pp.4-21, 2011.

7. Hien M. Nguyen, Eric W. Cooper, and Katsuari Kamei, “Online learning from imbalanced data streams,” in Proceedings of the 3rd International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition, 2011, pp.347-352.

8. Hien M. Nguyen, Eric W. Cooper, and Katsuari Kamei, “Borderline over-sampling for imbalanced data classification,” in Proceedings of the 5th International Workshop on Computational Intelligence and Applications, 2009, pp.24-29. (IEEE SMC Hiroshima Chapter’s Best Presentation Award)

9. Nguyễn Linh Giang và Nguyễn Mạnh Hiển, “Phân loại văn bản tiếng Việt với bộ phân loại véctơ hỗ trợ SVM,” Chuyên san Các công trình nghiên cứu - triển khai Viễn thông và Công nghệ thông tin, Tạp chí Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin, số 15, trang 66-75, 2005.

Đề tài nghiên cứu

 

Số học viên cao học hướng dẫn

 
   
   
Nguyễn Đức Hậu (TS.)
Phó trưởng bộ môn
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

ndhau.dhtl@tlu.edu.vn

- Giải tích hàm một biến số,Giải tích hàm nhiều biến số, Đại số tuyến tính, Phương trình vi phân, Phương trình tích phân, Xác suất và thống kê

- Phương pháp số, Phương trình đạo hàm riêng, Tối ưu hóa và phân tích hệ thống, Maple.

 

- Mô hình Toán. Mô hình mô phỏng dòng chảy hai pha

- Phương pháp POD phân tích dữ liệu 

Chi tiết...

Họ và tên

TS Nguyễn Đức Hậu

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Giải tích hàm một biến số,Giải tích hàm nhiều biến số, Đại số tuyến tính, Phương trình vi phân, Phương trình tích phân, Xác suất và thống kê

- Phương pháp số, Phương trình đạo hàm riêng, Tối ưu hóa và phân tích hệ thống, Maple.

Hướng nghiên cứu:

- Mô hình Toán. Mô hình mô phỏng dòng chảy hai pha

- Phương pháp POD phân tích dữ liệu

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 
   

Các bài báo

Sách

1. Sylvain Guillou, Jérôme Thiébot, Julien Chauchat Romuald Verjus, Anthony Besq, Duc Hau Nguyen and Keang Sé Pouv (2011). The Filling Dynamics of an Estuary: From the Process to the Modelling, Sediment Transport in Aquatic Environments, Andrew J. Manning (Ed.), ISBN: 978-953-307-586-0, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/the-filling-dynamics-of-an-estuary-from-the-process-to-the-modelling.

 

Bài báo đăng ở tạp chí

2. Nguyen Xuan Thao and Nguyen Duc Hau.: “On the generalize convolution for the Stieltjes, Hilbert, Fourier cosine and Fourier sine transforms”. Journal of Water Resources and Environmental Engineering, Volume 7, 2004, 106-115.

3. Nguyen Xuan Thao and Nguyen Duc Hau.: “On the polyconvolution for the Fourier sine integral transforms”. Function spaces in complex and Clifford analysis. Proceedings of the 14th international conference on finite or infinite dimensional complex analysis and applications, Hue, Vietnam, August 1-5, 2007. Hanoi: National University Publishers, 2008, 205-222.

4. Nguyen Xuan Thao and Nguyen Duc Hau.: “On the polyconvolution for the Fourier cosine and Fourier sine transforms”. Acta Mathematica Vietnamica, Volume 33, Number 2, 2008, 107-122.

5. Guillou S., Chauchat J., Pham Van Bang D., Nguyen D.H., Nguyen K.D. (2011) – Simulation of the dredged sediment’s release with a two-phase flow model. Bulletin of the Permanent International Association of Navigation Congresses, 142, 25-33, ISSN 0374-1001.

6. Nguyen D.H., Guillou S., Nguyen K.D., Pham Van Bang D., Chauchat J. (2012) Simulation of dredged sediment releases into homogeneous water using a two-phase model. Advances in Water Resources 48 (2012) 102–112. http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2012.03.009. IF=3.42.

 

 

Báo cáo tại hội nghị quốc tế được đăng trong tuyển tập

 

7. Guillou S., Thiébôt J., Besq A., Se P.K., Verjus R., Nguyen D.H., Chauchat J., Nguyen K.D., Brun-Cottan J.C., Barbry N. (2009) ‘‘Simulation de la dynamique de comblement d’un estuaire: du processus à la modélisation’’. Colloque "Morphodynamique et gestion des sédiments dans les estuaires, les baies et les deltas" des 31èmes Journées de l’Hydraulique de la Société Hydrotechnique de France, 22-23 septembre 2009, Paris (France), 6p (CDROM).

8. Sylvain GUILLOU, Julien CHAUCHAT, Damien PHAM VAN BANG, Duc Hau NGUYEN, Kim Dan NGUYEN.: ‘‘Simulation du clapage de sédiment avec un modèle à deux phases’’. Les XIèmes Journées Nationales Génie Côtier – Génie Civil, Les Sables d’Olonne, 22-25 juin 2010, pp 309-318, DOI:10.5150/jngcgc.2010.037-G.

9. Nguyen D.H., Yu L., Santa Cruz A., Guillou S.. (2011) POD study of the multiphase flow simulation of a very high concentrated release of sediment in water. Two phase modelling for sediment dynamics (THESIS 2011).

10. Nguyen D.H., Guillou S., Nguyen K.D., Pham Van Bang D., Chauchat J. (2011) Simulation for the convective descent phase of dredged-sediment releases in the seawater by a two-fluid model. Two phase modelling for sediment dynamics (THESIS 2011).

11. Nguyen D.H., Guillou S., Nguyen K.D., Pham Van Bang D (2011) Clapage de sédiments non-cohésifs sous courant : simulations versus experimentations. Coastal and Maritime Mediterranean Conference, Tangier, Maroc 22-24 november 2011.

12. LEVY Florence, NGUYEN Duc Hau, PHAM VAN BANG Damien, NGUYEN Kim Dan, GUILLOU Sylvain and CHAUCHAT Julien. Numerical simulation of sediment release by a two-phase model, 4th International Conference on Estuaries and Coasts, 8-11 October 2012, Water Resources University, Vietnam.

 

 

Báo cáo tại hội nghị trong nước

 

13. Nguyen Duc Hau. Báo cáo tại Hội nghị khoa học toán tin – kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà nội và khoa Toán Tin, Hà nội tháng 9-2001. p 56-57.

14. Nguyen Duc Hau. Báo cáo tại Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ 6, Huế tháng 9/2002 – The 6th National Congress of Mathematicians, Hue 7-10/9/2002

15. Nguyen Duc Hau. Báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về Phương trình Vi phân và ứng dụng, Sa Pa tháng 7/2006 - International Conference on Differential Equations and Applications, Sapa, Vietnam 7, 2006.

16. Nguyen Duc Hau. Báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về Giải tích phức vô hạn chiều và hữu hạn chiều và ứng dụng lần thứ 14, Huế 8/2006. The 14th International Conference on Finite or Infinite Dimensional Complex Analysis and Applications – Hue University, Vietnam August 1-5,2006.

17. Nguyen Duc Hau, Using the Snapshot method to analyze data of turbulent flows. Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8, Nha Trang tháng 8-2013. p 234.

18. Nguyen Duc Hau. Nghiên cứu sự bất ổn định Kelvin-Helmholtz ở bề mặt bùn cát. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm thứ nhất của trường Đại học thủy lợi 2013.

19. Nguyen Duc Hau. NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỚI TRONG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN SỰ BẤT ỔN ĐỊNH KELVIN-HELMHOLTZ”- Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2014. Tr 26-28

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn

1 HVCH đã bảo vệ

2 HVCH đang hướng dẫn

   
   
Lê Đức Hậu (PGS.TS.)
Giảng viên
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

duchaule@tlu.edu.vn

- Kiến trúc máy tính

- Analysis and Integration of Biomedical Data.

- Machine learning and Data Mining Techniques.

- Development of Application Software in Bioinformatics and Management.

- Geographic Information System (GIS) Technologies.

- Parallel Programming on GPU using CUDA and OpenCL.

 

Chi tiết...

Họ và tên

PGS.TS Lê Đức Hậu

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 303- Tầng 3 nhà C5.

Các môn giảng dạy:

Kiến trúc máy tính

Hướng nghiên cứu:

 

- Computational Methods for Identification of novel disease-associated cellular components (e.g., Gene, Protein, MicroRNA and protein complex).

- Dynamics and Structure of Complex networks (e.g., Biological networks and Social Networks).

- Analysis and Integration of Biomedical Data.

- Machine learning and Data Mining Techniques.

- Development of Application Software in Bioinformatics and Management.

- Geographic Information System (GIS) Technologies.

- Parallel Programming on GPU using CUDA and OpenCL.

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 

   

Các bài báo

 

International Journals (ISI-indexed)

2015

1.Le Duc-Hau(2015)Network-based ranking methods for prediction of novel disease associated microRNAs,Computational Biology and Chemistry,58, 139-148[SCI]

2.Le Duc-Hau(2015)A novel method for identifying disease associated protein complexes based on functional similarity protein complex networks,Algorithms for Molecular Biology,10(1):14[SCIE]

 

2014

1. Trinh Hung-Cuong,Le Duc-Hauand Kwon Yung-Keun. (2014)PANET: A GPU-based tool for fast parallel analysis of robustness dynamics and feed-forward/feedback loop structures in large-scale biological networks,PLoS ONE 2014, 9:e103010[SCIE]


2013

1.Le Duc-Hauand Kwon Yung-Keun. (2013)A coherent feedforward loop design principle to sustain robustness of biological networks,Bioinformatics,29, 630-637,[SCI]

2.Le Duc-Hauand Kwon Yung-Keun. (2013)Neighbor-favoring weight reinforcement to improve random walk-based disease gene prioritization,Computational Biology and Chemistry,44, 1-8.,[SCI]

 

2012

1.Le Duc-Hauand Kwon Yung-Keun. (2012)GPEC: a Cytoscape plugin for random walk-based gene prioritization and biomedical evidence collection,Computational Biology and Chemistry,37, 17-23,[SCI]

 

2011

1.Le Duc-Hauand Kwon Yung-Keun. (2011)The effects of feedback loops on disease comorbidity in human signaling networks,Bioinformatics,27, 1113-1120. [SCI]
2.Le Duc-Hauand Kwon Yung-Keun. (2011)NetDS: a Cytoscape plugin to analyze the robustness of dynamics and feedforward/feedback loop structures of biological networks,Bioinformatics,27, 2767-2768. [SCI]

 

 

National Journals/International Conferences

2015

1.Le Duc-Hau:Disease phenotype similarity improves the prediction of novel disease-associated microRNAs.The Second NAFOSTED Conference on Information and Computer Science2015, 1(1):76-81.

2.Le Duc-Hau:An approach based on Boolean dynamics of biological networks for disease candidate gene prioritization.Bioinformatics & Genomic Medicine 2015 (Accepted).

3. ĐặngVũTùng, DươngAnhTrà,LêĐứcHậu, Từ Minh Phương (2015)Phânhạng gen gâybệnhsửdụnghọctăngcườngkếthợpvớixácsuấttiềnnghiệm (Disease Gene Prioritization using Reinforcement Learning with Priors),Cáccôngtrìnhnghiêncu, pháttrinvàngdng CNTT-TT, Tp V-1, S13 (33), tháng 6/2015

4.Le Duc-Hau, Nguyen Manh-Hien:Towards more realistic machine learning techniques for prediction of disease-associated genes.SoICT 2015 (Accepted).

 

2014

1.Le Duc-Hau,KathleenMarchal:Integration of miRNA-miRNA networks improves the prediction of novel disease associated miRNAs.The First NAFOSTED Conference on Information and Computer Science2014, 1(1):438-448.

2.Le Duc-Hau, Nguyen XuanHoaiand Kwon Yung-Keun:A Comparative Study of Classification-Based Machine Learning Methods for Novel Disease Gene Prediction.In, Knowledge and Systems Engineering. Springer, 577-588..

3. Nguyen Xuan Hung,Le Duc-Hau(2014) Applying graph theory on social network analysis, Annual conference of Water Resources University - 2014.

 

2013

1.Le Duc-Hau,Uy NQ, Dung PQ, Binh HTT, Kwon Y-K:Towards the Identification of Disease Associated Protein Complexes. Procedia Computer Science 2013, 23(0):15-23.

 

2005

1. NguyễnViếtThi, BùiĐức Long,LêĐứcHậu(2005)Prediction and Warning of flow in drought reason in South-Central and Tay Nguyen areas in Vietnam (In Vietnamese: Dựbáovàcảnhbáodòngchảymùacạnkhuvực Nam TrungBộvàTâyNguyên), TuyểntậpbáocáoHộinghịkhoahọcCôngnghệdựbáovàphụcvụdựbáokhítượngthủyvăn, Lầnthứ VI (2001-2005), Tập 2 - Dựbáothủyvăn, 167-175.

 

Học viên cao học và NCS

- 11 Học viên Cao học

- 02 Nghiên cứu sinh

   
   
Nguyễn Thanh Tùng (TS.)
Trưởng khoa kiêm GĐ TTTH
BM Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Tin học và Kỹ thuật tính toán

tungnt@tlu.edu.vn

- Học máy (Lớp CSE445Spring2016; CSE445Fall2016)

- Numerical Modeling and Risk Analysis (CIVE3045Fall2016)

- Khai phá dữ liệu

- Phân tích dữ liệu lớn

 

- Học máy. Hồi quy phi tham số cho bài toán chiều cao.

- Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian.

- Phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu và các ứng dụng.

- Nền tảng cốt lõi cho Big Data.

Chi tiết...

Họ và tên

TS. Nguyễn Thanh Tùng (CV, ResearchGate, GoogleScholar)

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 203- Tầng 2 nhà C1.

Các môn giảng dạy:

- Học máy (Lớp CSE445Spring2016CSE445Fall2016)

- Numerical Modeling and Risk Analysis (CIVE3045Fall2016)

- Khai phá dữ liệu

- Phân tích dữ liệu lớn

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

 

Hướng nghiên cứu:

- Học máy thống kê.

- Hồi quy phi tham số cho bài toán chiều cao.

- Các hướng tiếp cận dựa trên các kỹ thuật học máy cho bài toán học có giám sát.

- Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian.

- Phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu và các ứng dụng.

-Nền tảng cốt lõi cho Big Data.

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

- Tìm hiểu các thuật toán BI và khai phá dữ liệu.

- Phân tích dữ liệu trong các lĩnh vực: nông nghiệp và PTNT, sinh học, du lịch, học tập và giảng dạy, kinh doanh, thương mại điện tử ,..vv

- Cài đặt, đánh giá và thử nghiệm của các ứng dụng sử dụng các mô hình học máy.

- Tìm hiểu các kỹ thuật học máy cho khai phá dữ liệu chuỗi thời gian.

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, khai thác dữ liệu, mô phỏng, dự báo, hỗ trợ ra quyết định.

   

Các bài báo

 

[2016]

21. Nguyen Thanh Tung, Joshua Z.Huang, Thuy, N.T. An Efficient Random Forests Algorithm for High Dimensional Data Classification. Advances in Data Analysis and Classification journal. 2017, accepted. (SCIE, IF(2015)=1.7)

20. Thanh Trinh, Joshua Zhexue Huang, Tung Nguyen. "A Frequency-Based Gene Selection Method with Random Forests for Gene Data Analysis". 2016 Proceeding of the 12th IEEE-RIVF Conference on, 2016. In press.

19. Truong Xuan Nam, Tung Nguyen. "Deep learning: an application to Hoa Binh reservoir's incoming flow forecast."  Fundamental and Applied IT Research (FAIR), 2016 Conference on, 4-5 August 2016. In press. 

18. Zhao, He, Xiaojun Chen, Tung Nguyen, Joshua Zhexue Huang, Graham Williams, and Hui Chen. "Stratified Over-Sampling Bagging Method for Random Forests on Imbalanced Data." In Intelligence and Security Informatics, pp. 63-72. Springer International Publishing, 2016.

 

[2015]

17. Nguyen Thanh Tung, "An l1-regression Random Forests Method For Forecasting of Hoa Binh Reservoir’s Incoming Flow." The International Workshop on Pattern Recognition for Multimedia Content Analysis, 8-10 October 2015.

16. Nguyen Thanh Tung, Nguyen Huu Quynh, Mark Junjie Li, "Forecasting time series water levels on Mekong river using machine learning models." The Seventh International Conference On Knowledge And Systems Engineering, 8-10 October 2015.

URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7371798&isnumber=7371739

15. Hoang Thi Ha, Nguyen Thanh Tung, "An improved guided regularized random forests for SNP classification." Fundamental and Applied IT Research (FAIR), 2015 Conference on, 9-10 July 2015.

14. Nguyen Thanh Tung, "Predicting the quality of irrigation service in the red river delta with regression models." Fundamental and Applied IT Research (FAIR), 2015 Conference on, 9-10 July 2015.

15. Nguyen Thanh Tung, Huong Nguyen, Yinxu Wu, Li, M.J. Classifying gene data with regularized ensemble trees. In Machine Learning and Cybernetics (ICMLC), 2015 International Conference on , vol.1, no., pp.134-139, 12-15 July 2015 doi: 10.1109/ICMLC.2015.7340911.

URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7340911&isnumber=7340881

12. Nguyen Van Hoang, Phan Thi Thu Hong, Nguyen Thanh Tung, Nguyen Thi Thuy. “A New Feature Sampling Method in Learning Random Forest for SNP Data Analysis.” J. Sci. & Devel. 2015, Vol. 13, No. 2: 301-307.

11. Nguyen, Thanh Tung, He Zhao, Joshua Zhexue Huang, Thuy Thi Nguyen, and Mark Junjie Li. "A New Feature Sampling Method in Random Forests for Predicting High-Dimensional Data." InAdvances in Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 459-470. Springer International Publishing, 2015.

10. Nguyen Thanh Tung, Joshua Z. Huang, Qingyao Wu, Thuy T. Nguyen, and Mark J. Li. "Genome-wide association data classification and SNPs selection using two-stage quality-based Random Forests." BMC Genomics 16, no. Suppl 2 (2015): S5.

http://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-16-S2-S5 

 

[2014]

9. Nguyen Thanh Tung, Joshua Z.Huang, Thuy, N.T. "Two Level Quantile Regression Forests for Bias Correction in Range Prediction", In Machine Learning, Springer, Volume 101, Issue 1-3 , pp 325-343 , 2014.

http://link.springer.com/article/10.1007/s10994-014-5452-1 

8. Nguyen Thanh Tung, Nguyen Khac Tien Phuoc (2014) Forecasting water levels at Thakhek station for 5-lead-day in Mekong river using random forests, The Annual conference of Thuyloi UniversityNov, 2014.

7. Nguyen Thanh Tung, Joshua Z.Huang, Thuy, N.T., "Unbiased Feature Selection in Learning Random Forests for High Dimensional Data", The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 471371.

6. Nguyen Thanh Tung, Joshua Zhexue Huang, Khan Imran, Mark Junjie Li, and Graham Williams, "Extensions to quantile regression forests for very high dimensional data", In Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, volume 8444 of Lecture Notes in Computer Science, pages 247–258. Springer, 2014 (acceptance rate for regular papers 10.7%).

5. Nguyen Thanh Tung, Huang, J.Z., Thuy Thi Nguyen, Khan, I., "Bias-corrected Quantile Regression Forests for high-dimensional data," Machine Learning and Cybernetics (ICMLC), 2014 International Conference on , vol.1, no., pp.1,6, 13-16 July 2014.

4. Imran Khan, Joshua Zhexue Huang, Nguyen Thanh Tung and Graham Williams. Ensemble Clustering of High Dimensional Data With FastMap Projection. Processdings of the fourth International Workshop on Algorithms for Large-Scale Information, in Knowledge Discovery, in conjunction with PAKDD 2014, 13 May 2014, Tainan, Taiwan.

3. Nguyen Thanh Tung, Thuy, N.T, Joshua Z.Huang. A New Two-step Quality-based Feature Sampling Method in Learning Random Forests for High-Dimensional Data. Processdings of the first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, pp. 457-466, Mar. 2014.

2. Imran Khan, Joshua Z.Huang, Nguyen Thanh Tung. Learning Time-based Rules for Prediction of Alarms from Telecom Alarm Data Using Ant Colony Optimization. International Journal of Computer and Information Technology (ISSN: 2279 – 0764). pp 139-147. Volume 03 – Issue 01, January 2014.

[2012]

1. Nguyen Thanh Tung, Thuy, N.T. A real time license plate detection system based on boosting learning algorithm. Image and Signal Processing (CISP), 2012 5th International Congress on, vol., no., pp.819,823, 16-18 Oct. 2012.
 

Học viên cao học và NCS

1. Cao học: Vũ Văn Luân- Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.

2. NCS: Trịnh Thành- Đại học Thâm Quyến, Trung Quốc.

   
   
Đỗ Văn Hải (TS. )
Giảng viên
BM Kỹ thuật MT & Mạng- Tầng 3- C5


haidv@tlu.edu.vn

- Mạch điện tử

- Thiết kế mạch logic

 

- Xử lý tiếng

- Nhận dạng mẫu

- Deep learning

Chi tiết...

Họ và tên

TS Đỗ Văn Hải (đang Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Singapore)

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Kỹ Thuật Máy Tính và Mạng- Tầng 3 nhà C5

Các môn giảng dạy:

- Mạch điện tử số, Tin học đại cương

Hướng nghiên cứu:

- Nhận dạng tiếng nói

- Nâng cao chất lượng tiếng nói

- Tìm kiếm tiếng nói

Các bài báo

1. Van Hai Do, Nancy F. Chen, Boon Pang Lim and Mark Hasegawa-Johnson, “Analysis of Mismatched Transcriptions Generated by Humans and Machines for Under-Resourced Languages,” in Proc of the Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2016), Sept, 8-12, 2016, USA.

2. Van Hai Do, Xiong Xiao, Eng Siong Chng, and Haizhou Li, “Context-dependent Phone Mapping for Acoustic Modeling of Under-resourced Languages,” the International Journal of Asian Language Processing, vol 23, no. 1, pp. 21-33, 2015.

3. Van Hai Do, Xiong Xiao, Eng Siong Chng, and Haizhou Li, “Cross-lingual phone mapping for large vocabulary speech recognition of under-resourced languages,” the IEICE Transactions on Information and Systems, vol. E97-D, no.2, pp.285-295, 2014.

4.Haihua Xu, Jingyong Hou, Xiong Xiao, Van Tung Pham, Cheung-Chi Leung, Lei W ang, Van Hai Do, Hang Lv, Lei Xie, Bin Ma, Eng Siong Chng, Haizhou Li, “Approximate search of audio queries by using dtw with phone time boundary and data augmentation,” in Proc of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2016.

5. Nancy F. Chen, Van Tung Pham, Haihua Xu, Xiong Xiao, Van Hai Do, Chongjia Ni, I-Fan Chen, Sunil Sivadas, Chin-Hui Lee, Eng Siong Chng, Bin Ma, Haizhou Li, “Exemplar-inspired strategies for low-resource spoken keyword search in Swahili,” in Proc of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2016.

6. Van Hai Do, Xiong Xiao, Eng Siong Chng, and Haizhou Li, “Distance Metric Learning for Kernel Density-Based Acoustic Model Under Limited Training Data Conditions,” in Proc of Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference 2015 (APSIPA ASC 2015).

7. Van Hai Do, Xiong Xiao, Haihua Xu, Eng Siong Chng, and Haizhou Li, “Multilingual Exemplar-Based Acoustic Model for the NIST Open KWS 2015 Evaluation,” in Proc of Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference 2015 (APSIPA ASC 2015).

8. Van Tung Pham, Haihua Xu, Van Hai Do, Tze Yuang Chong, Xiong Xiao, Eng Siong Chng, and Haizhou Li, “On the study of very low-resource language keyword search,” in Proc of Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference 2015 (APSIPA ASC 2015).

9. Haihua Xu, Van Hai Do, Xiong Xiao, and Eng Siong Chng, “A Comparative Study of BNF and DNN Multilingual Training on Cross-lingual Low-resource Speech Recognition,” in Proc of the Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2015), Sept, 6-10, 2015, Germany.

10. Van Hai Do, Xiong Xiao, Eng Siong Chng, and Haizhou Li, “Kernel Density based Acoustic Model with Cross-lingual Bottleneck Features for Resource Limited LVCSR,” in Proc of the Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2014), Sept, 14-18, 2014, Singapore.

11. Mirco Ravanelli, Van Hai Do, and Adam Janin “TANDEM-Bottleneck Feature Combination using Hierarchical Deep Neural Networks,” in Proc of the International Symposium on Chinese Spoken Language Processing (ISCSLP-2014), Sep.12-14, 2014, Singapore.

12. Van Hai Do, Xiong Xiao, Eng Siong Chng, Haizhou Li, “Context-dependent phone mapping for LVCSR of under-resourced languages,” in Proc of the Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013), Aug. 25-29, 2013, Lyon, France.

13. Korbinian Riedhammer, Van Hai Do, and Jim Hieronymus, “A Study on LVCSR and Keyword Search for Tagalog,” in Proc of the Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013), Aug. 25-29, 2013, Lyon, France.

14. Van Hai Do, Xiong Xiao, Eng Siong Chng, and Haizhou Li, “Context Dependant Phone Mapping for Cross-Lingual Acoustic Modeling,” in Proc of the International Symposium on Chinese Spoken Language Processing (ISCSLP-2012), Dec. 5-8, 2012, Hong Kong, China.

15. Van Hai Do, Xiong Xiao, Eng Siong Chng, and Haizhou Li, “A Phone Mapping Technique for Acoustic Modeling of Under-resourced Languages,” in Proc of the International Conference on Asian Language Processing (IALP-2012), Nov. 13-15, 2012, Hanoi, Vietnam.

16. Van Hai Do, Xiong Xiao, and Eng Siong Chng, “Comparison and Combination of Multilayer Perceptrons and Deep Belief Networks in Hybrid Automatic Speech Recognition Systems,” in Proc of Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference 2011 (APSIPA ASC 2011), Oct.18-21, 2011, Xi'an, China.

17. Van Hai Do, Xiong Xiao, Ville Hautamaki, and Eng Siong Chng, “Speech Attribute Recognition using Context-Dependent Modeling,” in Proc of Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference 2011(APSIPA ASC 2011), Oct.18-21, 2011, Xi'an, China.

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn

 
Trương Xuân Nam (ThS.)
Giảng viên
BM Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
TLU

namtx@tlu.edu.vn

Tin Đại Cương

- Lập trình nâng cao

- Lập trình mobile

 

Chi tiết...

Họ và tên

ThS.  Trương Xuân Nam

Địa chỉ nơi làm việc:

Tầng 2, nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Tin Đại Cương

- Lập trình nâng cao

- Lập trình mobile

Hướng nghiên cứu:

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

- Lập trình di động

   

Các bài báo

 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn

 
   
   
Phạm Trí Công (ThS.)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội


phtcong@tlu.edu.vn

- Tin Đại Cương

- Công Nghệ Web

- Lập Trình Mobile 

- Thương Mại Điện Tử

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Phạm Trí Công

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Hệ Thống Thông Tin- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Tin Đại Cương

- Công Nghệ Web

Hướng nghiên cứu:

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

- Lập trình web

- Thương Mại Điện Tử

- Lập Trình Mobile

- Thu thập thông tin trên mạng internet

- Phân loại văn bản

   

Các bài báo

[2014]
1. ỨNG DỤNG GIS/GPS TRONG QUẢN LÝ MẤT RỪNG Ở VIỆT NAM

Đề tài nghiên cứu

1.THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG MẠNG TRÊN CHIP N CHIỀU

Số Học viên cao học hướng dẫn

0

   
   
Đỗ Lân (TS.)
Phó Trưởng bộ môn
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

dolan@tlu.edu.vn

1) Các môn giảng dạy:
Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 5, Thống kê ứng dụng cho Sinh viên
Phân tích và tối ưu hóa hệ thống cho chương trình cao học.
Xác suất thống kê nâng cao cho Nghiên cứu sinh.
2) Hướng nghiên cứu:
Lý thuyết định tính phương trình vi phân/đạo hàm riêng
Chi tiết...

Họ và tên

TS Đỗ Lân

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 5, Thống kê ứng dụng cho Sinh viên

Phân tích và tối ưu hóa hệ thống cho chương trình cao học.

Xác suất thống kê nâng cao cho Nghiên cứu sinh.

Hướng nghiên cứu:

Lý thuyết định tính phương trình vi phân/đạo hàm riêng

Các bài báo

1. Nguyen Huu Bao, Do Lan, A new method to estimate of the stable degrees of some previous stability theorems based on the stability of the differential equations for characteristic function, Vietnam Journal of Mathematics, 38:1(2010) 27-34.

2. Do Lan, T.D. Ke, Decay integral solutions for a class of impulsive fractional differential equations in Banach spaces. Fract. Calc. Appl. Anal. 17:1 (2014), 96-121. (SCIE)

3. Do Lan, T.D. Ke, Global attractor for a class of functional differential inclusions with Hille-Yosida operators. Nonlinear Anal. 103 (2014), 72-86. (SCI)

4. Do Lan, T. D. Ke, Fixed point approach for weakly asymptotic stability of fractional differential inclusions involving impulsive effects, Journal of Fixed point theory and applications, (2017), Volume 19, Issue 4, pp 2185–2208, (SCIE)

5. Do Lan, Decay Solutions and Decay Rate for a Class of Retarded Abtract Semilinear Fractional Evolution Inclusions, Taiwanese Journal of Mathematics, (2018) (SCI)

6. Anh Tuan Duong, Do Lan, Quynh L. P, Thao N. T. P, On the nonexistence of stable solution of elliptic systems with negative exponents, Complex Variables and Elliptic Equations, (2019) (SCIE)

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn

 1 Học viên

Trần Thị Ngân (TS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

ngantt@tlu.edu.vn

Hướng nghiên cứu

- Optimization

- Data mining

- Machine learning and statistics

Hướng đề tài ĐATN

- Khai phá dữ liệu, phân cụm, phân lớp

- Học máy, trí tuệ nhân tạo

- Xử lý số liệu thống kê

Chi tiết...

Các bài báo

 1. Tran Thi Ngan, Tran Manh Tuan, Le Hoang Son, Nguyen Hai Minh, Nilanjan Dey (2016), “Decision makinh based on fuzzy aggregation operators for medical diagnosis from dental X-ray images”, Journal of Medical Systems, 40(12), 280: pp 1-7.
 2. Tran Manh Tuan, Nguyen Hai Minh, Nguyen Van Tao,  Tran Thi Ngan, To Huu Nguyen (2016), “Medical Diagnosis from Dental X-Ray Images: A Novel Approach Using Clustering Combined with Fuzzy Rule-based Systems”,  Proceeding of 35th North American fuzzy information processing society (NAFIPS’2016), October 31 - November 4, 2016, Texas, USA, IEEE 259-264.
 3. Tran Manh Tuan, Tran Thi Ngan, Nguyen Thuy Hoa, Nguyen Ba Loi (2016), “Dental image segmentation based on the combination between fuzzy clustering and semi-supervised fuzzy clustering algorithms using spatial information”,  International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 3(6), 18-23.
 4. Tran Manh Tuan, Tran Thi Ngan, Le Hoang Son (2016), “A Novel Semi-Supervised Fuzzy Clustering Method based on Interactive Fuzzy Satisficing for Dental X-Ray Image Segmentation”, Applied Intelligence, 45(2), 402-428.
 5. Trần Thị Ngân , Trần Mạnh Tuấn, Lý Mỹ Vy (2016), “Kết hợp mô hình ARIMA với phân lớp NAÏVE BAYES trong phân loại bệnh nhân”,  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 157, số 12
 6. Trần Thị Ngân (2015), “Đánh giá sai số tương đối trong bài toán điều khiển tối ưu suy rộng”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 144 (4). 67 – 71
 7. Nguyễn Thị Thúy Hồng, Trần Thị Ngân (2014), “Xác suất phá sản cho mô hình rủi ro nhị thức tổng quát với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc Markov” Tạp chí Ứng dụng Toán học, số XII, Tập I.
 8. Nguyễn Quý Hỷ, Trần Thị Ngân (2013), “Sự hội tụ của dãy điều khiển tựa tối ưu trong một loại bài toán điều khiển và ứng dụng để dự báo động đất”, Tạp chí Ứng dụng Toán học,  Tập IX, số 11, năm 2013.
 9. Trần Thị Ngân, Tống Đình Quỳ (2012), “Sự hội tụ của dãy nghiệm tựa tối ưu mô phỏng trong một lớp bài toán điều khiển và ứng dụng để dự báo động đất”, Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập IX, số 10, Tr. 79-103.
 10. Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn (2012), “Phương pháp xấp xỉ ngẫu nhiên giải một loại bài toán điều khiển chứa tích phân bội và ứng dụng”, tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 90(02), 93-99.
 11. Trần Thị Ngân, Nguyễn Quý Hỷ (2011), “Giải một loại bài toán điều khiển tối ưu không lồi bằng phương pháp Monte Carlo và ứng dụng để dự báo động đất”, Tạp chí Ứng dụng Toán học, Tập IX, số 1, Tr. 75-106
 12. Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn (2010), “Phương pháp Monte Carlo giải bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 69, số 07, Tr.55-61
 13. Trần Thị Ngân, Trần Mạnh Tuấn, Phạm Bích Trà (2009), “Mô hình kết hợp các số liệu địa chấn với các số liệu địa chất – địa vật lý để dự báo động đất”,  tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 52(4), 60-63.

Đề tài nghiên cứu

 • Đề tài cấp cơ sở, 2016, Nghiên cứu phương pháp học có giám sát và ứng dụng vào bài toán phân lớp dữ liệu
 • Đề tài cấp cơ sở, 2015, Nghiên cứu một loại bài toán điều khiển tối ưu và ứng dụng;
 • Đề tài cấp cơ sở, 2014, Sự hội tụ của dãy điều khiển tựa tối ưu trong một loại bài toán điều khiển
 • Đề tài cấp cơ sở, 2013, Sự hội tụ của dãy nghiệm tựa tối ưu trong một loại bài toán điều khiển và ứng dụng vào mô hình hợp lý cực đại
 • Đề tài cấp cơ sở, 2012, Phương pháp bắn Markov định hướng giải các bài toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hơp;
Lê Nguyễn Tuấn Thành (TS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, P205-C1


thanhlnt@tlu.edu.vn

Ngôn ngữ lập trình

Modelling and Simulation, Multi-agent Systems, Complex Systems, Model-Driven Engineering, Process Mining, Data Mining, Data Visualization, Big Data, Decision Support System

 

Chi tiết...

Họ và tên

Lê Nguyễn Tuấn Thành

Địa chỉ nơi làm việc:

Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thủy Lợi

Các môn giảng dạy:

- Ngôn ngữ lập trình

-Công nghệ phần mềm

Hướng nghiên cứu:

 

Modelling and Simulation, Multi-agent Systems, Complex Systems, Model-Driven Engineering, Process Mining, Data Mining, Data Visualization, Big Data, Decision Support System

 

Hướng đề tài DATN, LVCH, LATS

 

Các bài báo

Le, N.T.T., Hanachi, C., Stinckwich, S., Ho, T.V.: Combining Process Simulation and Agent Organizational Structure Evaluation in order to Analyze Disaster Response Plans. In: 9th International KES Conference on Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications, Italy (2015)

Le, N.T.T., Hanachi, C., Stinckwich, S., Ho, T.V.: Mapping BPMN Processes to Organization Centered Multi-Agent Systems to Help Assess Crisis Models. In:7th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications, Spain (2015)

Peralta, A.J., Le, N.T.T., Stinckwich, S., Hanachi, C., Ho, T.V., Bergel, A.: A Tool for Assessing Quality of Rescue Plans by Combining Visualizations of Different Business Process Perspectives. In: Second International Conference on Information Systems for Crisis Respose And Management – Mediterranean Countries (ISCRAM-med), Tunisia (2015)

Le, N.T.T., Hanachi, C., Stinckwich, S., Ho, T.V.: Representing, Simulating and Analyzing Ho Chi Minh City Tsunami Plan by Means of Process Models. In:ISCRAM-VN 2013 (Information Systems for Crisis Response and Management), Vietnam (2013)

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn

 

Nguyễn Thị Phương Thảo (ThS.)
Giảng viên
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội


thaont@tlu.edu.vn

 

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Phân tích xử lý tín hiệu số

Chi tiết...

Họ và tên

 ThS Nguyễn Phương Thảo

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Kỹ thuật MT và mạng, tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Phân tích xử lý tín hiệu số

Hướng nghiên cứu:

 

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

- Xây dựng phần mềm quản lý

- Kỹ thuật máy tính

- Bảo mật thông tin

- Số hóa điện tử

 

 

Các bài báo

 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Đồng (ThS.)
Phó Trưởng khoa
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

dongpx@tlu.edu.vn

- Giải tích hàm một biến số

- Giải tích hàm nhiều biến số

- Đại số tuyến tính

- Phương trình vi phân

- Xác suất và thống kê

Chi tiết...

Họ và tên

 ThS Phạm Xuân Đồng

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A

Hướng nghiên cứu:

 

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 

 

 

Các bài báo

 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nam (ThS.)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Hệ thống thông tin

namnv@tlu.edu.vn

- Tin Đại Cương

- Lập trình di động

- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Tin Văn Phòng

Chi tiết...

Họ và tên

ThS. Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ nơi làm việc:

Hệ thống thông tin

Các môn giảng dạy:

- Tin Đại Cương

- Tin Văn Phòng

- Lập trình di động

Hướng nghiên cứu:

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

- Hệ thống ứng dụng web-based

- Ứng dụng và game trên nền tảng di động (Android, iOS và đa nền tảng)

- Các công nghệ mới, tính ứng dụng cao (Node JS, Erlang, NoSQL (Reddit, MongoDB, Mnesia))

- Triển khai và tối ưu cơ sở dữ liệu lớn trên Oracle

Các bài báo

- Về một bài toán quy hoạch gắn với một hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng ( Hội nghị toán học toàn quốc 2002 – Huế)

Đề tài nghiên cứu

Số Học viên cao học hướng dẫn

Nguyễn Ngọc Hà (ThS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

hantn@tlu.edu.vn

- Công nghệ phần mềm

- Ngôn ngữ lập trình

- Tin đại cương, tin văn phòng

 

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Nguyễn Thị Ngọc Hà

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Công nghệ phần mềm- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Công nghệ phần mềm, Ngôn ngữ lập trình

- Tin đại cương, tin văn phòng

Hướng nghiên cứu:

 

- Công nghệ phần mềm

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

- Công nghệ phần mềm

- Xây dựng phần mềm quản lý, website thương mại điện tử

 

 

Các bài báo

Không

Đề tài nghiên cứu

Không

Số Học viên cao học hướng dẫn

Không

 

 

 

 

Trần Thị Minh Hoàn (ThS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Khoa học máy tính

hoantm@tlu.edu.vn

 

- Kỹ thuật đồ họa, Tin học đại cương, Tin học văn phòng

Chi tiết...

Họ và tên

ThS. Trần Thị Minh Hoàn

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Khoa học máy tính- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Kỹ thuật đồ họa, Tin học đại cương, Tin học văn phòng

Hướng nghiên cứu:

- Sử dụng mạng noron trong nhận dạng

- Lập trình đồ họa trong thiết kế game.

- Thư viện số.

Các bài báo

[2015]
1. Lý Anh Tuấn, Trần Thị Minh Hoàn. Suy diễn siêu dữ liệu và hiện thực hóa tài liệu kết hợp trong một thư viện số. Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11, 2015.

[2014]
1. Lý Anh Tuấn, Trần Thị Minh Hoàn. Thiết kế và cài đặt nguyên mẫu thư viện số dựa trên logic vị từ. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", Đắk Lắk, tháng 10, 2014, tr. 312-317, Nhà XB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

Đề tài nghiên cứu

1. Tham gia đề tài nghiên cứu cấp trường: Thiết kế bài giảng e-learning cho môn tin đại cương, nghiệm thu tháng 12, 2005.

Số Học viên cao học hướng dẫn

 
   
   
Bùi Thu Cúc

BM Tin học và Kỹ thuật tính toán, C1, ĐH Thủy lợi, Hà nội


cucbt@tlu.edu.vn

- Tin học đại cương

- Thống kê ứng dụng

- Hệ quản trị CSDL

- Khai phá dữ liệu

Chi tiết...

Họ và tên

Bùi Thị Thu Cúc

Địa chỉ nơi làm việc

Bộ môn Hệ thống thông tin, tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy

- Tin học đại cương

- Thống kê ứng dụng

- Hệ quản trị CSDL

- Khai phá dữ liệu

Hướng nghiên cứu

- Tính toán khoa học

- Mô hình hoá và mô phỏng

Các bài báo

- C. Bui, Ch. Dapogny and P. Frey, An accurate anisotropic adaptation method for solving the level set advection equation, Int. J. Numer. Methods in Fluids, 70(7), 899-922, 2012.

- C. Bui, P. Frey and B. Maury, A coupling strategy based on anisotropic mesh adaptation for solving two-fluid flows, Int. J. Numer. Methods in Fluids, 66(10), 1226-1247, 2011.

- Cuc Bui, Vanessa Lleras and Olivier Pantz, Dynamics of red blood cells in 2D, ESAIM Proceedings, Vol. 28 (2009), p.182-194.

- Cuc Bui, Pascal Frey et Bertrand Maury, Méthode du second membre modifié pour la gestion de rapports de viscosité importants dans le problème de Stokes bifluide, Comptes Rendus Mecanique, Acad. Sci. Paris, Vol. 336, Issue 6 (2008), pp. 524-529.

- Cuc Bui, Nikos Leterrier, Some numerical methods for the simulation of polymer aging, DEN/DANS/DM2S/SFME/LSET/RT/11-006/A, 2011.

Đề tài nghiên cứu

 

Số học viên cao học hướng dẫn

 

Phan Thị Thanh Huyền (ThS)
Giảng viên
BM Toán- P204- Tầng 2 nhà C1- ĐH Thủy lợi


pthuyen@tlu.edu.vn

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Phan Thị Thanh Huyền

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Phòng 204- Tầng 2 nhà C1.

Các môn giảng dạy:

 

Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4, Toán 4A

Hướng nghiên cứu:

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 

 

 

Các bài báo

 

Học viên cao học và NCS

 
Vũ Anh Dũng (ThS.)

BM Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Trường Đại học Thủy Lợi

dungva@tlu.edu.vn

Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu (ThS.)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Hệ thống thông tin

chaunnq@tlu.edu.vn

- Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu,

- Tin đại cương, tin văn phòng

- Khai phá dữ liệu

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Hệ Thống Thông Tin- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Tin đại cương, tin văn phòng

Hướng nghiên cứu:

Khai phá dữ liệu

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

Khai phá dữ liệu

   

Các bài báo


 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn

 
   
   
Vũ Mạnh Tới (TS.)
Giảng viên
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

toivm@tlu.edu.vn

- Lí thuyết điều khiển phương trình đạo hàm riêng

- Lí thuyết hệ động lực

Chi tiết...

Họ và tên

Ths. Vũ Mạnh Tới