Chương trình CNTT - Việt Nhật

Giới thiệu về chương trình đào tạo công nghệ thông tin Việt - Nhật xem tại đây