Chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành Công nghệ thông tin

Thời gian 1.5 năm với 45 tín chỉ

Chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành Công nghệ thông tin năm 2017:

Xem chi tiết tại đây

Chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành Công nghệ thông tin năm 2016:

Xem chi tiết tại đây