Chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành Công nghệ thông tin

Thời gian 1.5 năm với 45 tín chỉ

TT

Mã số học phần

Tên học phần

Khối lượng (tín chỉ)

 

Chữ

Số

Tổng số

Lý thuyết

TH, TN, TL

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

5

 

 

(2 học phần ≈ 11% thời lượng)

1

WUPH

501

Triết học

3

2

1

2

WUEL

502

Tiếng Anh

2

2

0

II. PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH (10 học phần ≈ 66% thời lượng)

30

 

 

II.1 Các học phần bắt buộc (5 học phần ≈ 33% thời lượng)

15

 

 

 

 

 

Thuật toán nâng cao

 

2

1

3

CSE

586

Advanced Algorithms

3

4

CSE

584

Cơ sở dữ liệu nâng cao

3

2

1

Advanced database systems

 

 

575

Mật mã và bảo mật dữ liệu

 

 

 

5

CSE

Cryptography and Data Security

3

2

1

6

CSE

581

Công nghệ phần mềm nâng cao

3

2

1

Advanced Software Engineering

7

CSE

592

Trí tuệ nhân tạo nâng cao

3

2

1

Advanced Artificial Intelligence

II.2. Học phần tự chọn (5/13học phần) (5 học phần ≈ 33% thời lượng CTĐT)

15

 

 

8

CSE

590

Một số vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin

3

2

1

Some modern problems of IT

9

CSE

563

Mô hình hóa và mô phỏng

3

2

1

Modeling and Simulation of Complex Systems

10

CSE

591

Hệ thống phân tán

3

2

1

Distributed Systems

11

CSE

545

Học máy nâng cao

3

2

1

Advanced Machine Learning

12

CSE

583

Khai phá dữ liệu nâng cao

3

2

1

Advanced Data Mining

13

CSE

566

Quản lý dự án phần mềm

3

2

1

Software Project Management

14

CSE

524

Điện toán đám mây

3

2

1

Cloud Computing

15

CSE

542

Thị giác máy

3

2

1

Computer Vision

16

CSE

527

Tin sinh học

3

2

1

Bioinformatics

17

 

594

Web ngữ nghĩa

3

2

1

CSE

Semantic Web

18

CSE

595

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

3

2

1

Natural Language Processing

19

CSE

559

Xử lý tiếng nói

3

2

1

Speech Processing

20

CSE

596

Các mô hình và kiến trúc hệ thống thông tin quản lý

3

2

1

Enterprise Models

III. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

10

 

 

21

GP

 

Luận văn Tốt nghiệp (22%)

10

 

10

Graduate Project

Tổng cộng số tín chỉ

45