Sơ đồ tổ chức khoa Công nghệ thông tin

* Ban chủ nhiệm khoa

 

 

 

 

 

- Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng

Email: tungnt@tlu.edu.vn     Điện thoại: +84-4-38521442

PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Khoa, phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các công tác:

1.     Tổ chức, nhân sự
2.     Các Hội đồng (Khoa học, Tư vấn, ...)
3.     Chiến lược phát triển, kế hoạch
4.     Nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo, chương trình liên kết với nước ngoài
5.     Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật
6.     Phát triển thương hiệu Khoa, quản lý thông tin Website, trang facebook của Khoa

7. Công tác sinh viên NCKH, Olympic sinh viên
8.    Hợp tác quốc tế
9.      Công tác thư viện, giáo trình
 

 


- Phó trưởng khoa: PGS. TS.  Nguyễn Hữu Quỳnh

Email: quynhnh@tlu.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Hữu Quỳnh – Giám đốc Trung tâm Tin học kiêm Phó trưởng Khoa, phụ trách Đào tạo và đảm bảo chất lượng, phụ trách trực tiếp các mặt công tác:

1.      Đào tạo Đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ
2.      Kiểm định chất lượng
3.      Công tác đào tạo và học tập trực tuyến
4.      Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị

5.      Công tác tuyển sinh

6.      Công tác đoàn, hội sinh viên, công tác cựu sinh viên

7.      Phát triển quan hệ doanh nghiệp, cố vấn học tập và tư vấn ngành nghề

*Văn phòng khoa 

 ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

  KS. Nguyễn Khánh Linh

 

* Khối các đơn vị giảng dạy

 - Bộ môn Công nghệ phần mềm Phụ trách BM - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành 
 - Bộ môn Hệ thống thông tin Phụ trách BM - TS. Trần Mạnh Tuấn
 - Bộ môn Khoa học máy tính Phó trưởng BM - PGS.TS Trần Thị Ngân
 - Bộ môn Kỹ thuật máy tính và Mạng       P. Trưởng BM -  ThS. Phạm Thanh Bình
 - Bộ môn Tin học và Kỹ thuật tính toán Trưởng BM - TS. Nguyễn Quỳnh Diệp
 - Bộ môn Toán học Trưởng BM- TS. Nguyễn Hữu Thọ

 

* Khối tổ chức đoàn thể

- Đảng bộ bộ phận khoa Công nghệ thông tin    Bí thư Nguyễn Thanh Tùng
- Công đoàn khoa Công nghệ thông tin           Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ
- Chi đoàn giáo viên Bí Thư  Đỗ Oanh Cường
- Liên chi Khoa CNTT  

 

* Các phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu

- Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu

- Phòng thí nghiệm Mô hình hóa và mô phỏng

Ngoài ra, Khoa còn thành lập một hội đồng Khoa tư vấn cho Trưởng khoa các công việc đào tạo, nghiên cứu cũng như định hướng phát triển của Khoa CNTT

Ban chủ nhiệm Khoa đóng vai trò chủ đạo trong việc quyết định mọi dự án cũng như các kế hoạch phát triển của Khoa. Văn phòng Khoa là nơi giải quyết tất cả những thủ tục hành chính của Khoa cũng như quản lý tất cả những thông tin của sinh viên và cán bộ trong Khoa CNTT.